หน้าแรก:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
26 ก.ย. 2562 เวลา 15:49 น.
  โครงการศึกษาดูงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2561
24 ต.ค. 2561 เวลา 11:06 น.
  สานสัมพันธ์พี่น้องการจัดการทั่วไป 2561
26 ส.ค. 2561 เวลา 11:54 น.
 
  ข้อมูลเบื้องต้น
  ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชา
  ปรัชญาของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิต
  โครงสร้างการบริหาร
  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  บริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
  Office Hour (ตารางเวลาให้คำปรึกษาของอาจารย์)
  Home Room