หน้าแรก:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
  นักศึกษาจิตอาสาร่วมทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพิธี"พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารรับรองสำนักพระราชวัง(สนามเสือป่า)
16 พ.ค. 2560 เวลา 12:22 น.
  บริการวิชาการการทำบุญวันวิสาขบุชา สาขาวิชาการจัดการ ณ วัดเจติยารามตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี นำโดย อ.วลันลดา หวังคุณธรรม วันที่ 10 พฤษภาคม 2560
11 พ.ค. 2560 เวลา 16:21 น.
  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ การทำงานเป็นทีม
10 เม.ย. 2560 เวลา 15:58 น.
 
  ข้อมูลเบื้องต้น
  ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชา
  ปรัชญาของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิต
  โครงสร้างการบริหาร
  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  บริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
  Office Hour (ตารางเวลาให้คำปรึกษาของอาจารย์)
  Home Room