หน้าแรก:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
  สานสัมพันธ์พี่น้องการจัดการทั่วไป 2561
    26 ส.ค. 2561 เวลา 11:54 น.
   บริการวิชาการ การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อยกระดับ ศักยภาพเชิงธุรกิจฯ
    11 มิ.ย. 2561 เวลา 22:41 น.
  โครงการพัฒนาทักษะการนำเสนองาน และการพัฒนาบุคลิกภาพ
    28 พ.ค. 2561 เวลา 11:24 น.
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จัดreprofile ครั้งที่ 4
    25 ก.พ. 2561 เวลา 11:27 น.
  นักศึกษาจิตอาสาร่วมทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพิธี"พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารรับรองสำนักพระราชวัง(สนามเสือป่า)
    16 พ.ค. 2560 เวลา 12:22 น.
  บริการวิชาการการทำบุญวันวิสาขบุชา สาขาวิชาการจัดการ ณ วัดเจติยารามตำบลเจดีย์หัก จังหวัดราชบุรี นำโดย อ.วลันลดา หวังคุณธรรม วันที่ 10 พฤษภาคม 2560
    11 พ.ค. 2560 เวลา 16:21 น.
  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ การทำงานเป็นทีม
    10 เม.ย. 2560 เวลา 15:58 น.

 

 
  ข้อมูลเบื้องต้น
  ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชา
  ปรัชญาของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิต
  โครงสร้างการบริหาร
  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  บริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
  Office Hour (ตารางเวลาให้คำปรึกษาของอาจารย์)
  Home Room