หน้าแรก:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล

2 ปรัชญาของหลักสูตร
 
      สร้างบุคลากรทางการตลาดที่มีคุณภาพ  เพื่อพัฒนาธุรกิจและชุมชนให้ยั่งยืน
2 คุณลักษณะบัณฑิต
 
     1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่ความรู้  ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานการด้านการตลาด  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินการด้านการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการปฏิบัติงาน  และสามารถนำความรู้ไปใช้ใน การทำงานด้านการตลาดได้  ทั้งภาครัฐและเอกชน 
      3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์ในวิชาชีพการตลาด มีความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับอาชีพทางด้านการตลาด รวมทั้งมีมนุษย์สัมพันธ์สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2 สถานที่ตั้งหรืออาคารที่ตั้ง
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีสถานที่ตั้งที่อาคารเรียนรวม ตึก 11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 

 

 
  ข้อมูลเบื้องต้น
  ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชา
  ปรัชญาของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิต
  โครงสร้างการบริหาร
  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  บริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
  Office Hour (ตารางเวลาให้คำปรึกษาของอาจารย์)
  Home Room