หน้าแรก:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
2 ประวัติความเป็นมา
         โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการตลาดของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ก่อตั้งขึ้นด้วยนโยบายของกรมการฝึกหัดครู(ในสมัยนั้น)  ที่จะให้วิทยาลัยครูทั่วประเทศได้ผลิตบัณฑิตในสาขาอื่น ๆ นอกเหนือจากครุศาสตร์บัณฑิต  อีกทั้งเป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รูปแบบการดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลาย  มีความเป็นสากล  การแข่งขันและลงทุนมีการเปิดเสรี  ส่งผลให้มีการพัฒนาทางด้านการคมนาคม                        เพื่อการเดินทางติดต่อค้าขาย  การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจผ่านสื่อที่มีความทันสมัย                   มากขึ้นทำให้ธุรกิจการค้า  การพาณิชย์ต่าง ๆ เกิดและเติบโตขึ้นในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการตลาด  ดังนั้น  ปี 2537  คณะวิทยาการจัดการจึงได้จัดตั้งภาควิชาการตลาดขึ้น  โดยมีอาจารย์วิจิตรา  จริยะปัญญา  เป็นหัวหน้าภาควิชา  เปิดสอนในระดับปริญญาตรี  โปรแกรมการจัดการทั่วไป  แขนงการตลาด  ต่อมาปี 2541  ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรมาเป็นโปรแกรมบริหารธุรกิจ  แขนงการตลาด  และได้ยุบภาควิชาการตลาดมาสังกัดอยู่ภายใต้โปรแกรมบริหารธุรกิจและการจัดการ  จนกระทั่งปี 2546  ได้แยกตัวออกจากโปรแกรมบริหารธุรกิจและ              การจัดการมาเป็นจัดตั้งเป็นโปรแกรมวิชาการตลาด  โดยมีอาจารย์วิจิตรา  จริยะปัญญา                     เป็นประธานโปรแกรมวิชา  และได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาด) ปริญญาตรี 4 ปี  และบริหารธุรกิจ (การตลาด) (หลังอนุปริญญา) ปี 2547  ได้ปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาด)             (หลังอนุปริญญา)  ตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาราชภัฏที่ให้เปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาตรีหลักสูตร  4  ปี  เท่านั้น  ปี 2548  ได้เปลี่ยนจากโปรแกรมวิชาการตลาดมาเป็นสาขาวิชาการตลาด  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรียา  โชติกลาง  เป็นประธานสาขา  และปี 2553  ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติรัตน์  เจริญสุข  เป็นประธานสาขาวิชาจนถึงปัจจุบัน
<<<<>>>>

 

 
  ข้อมูลเบื้องต้น
  ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชา
  ปรัชญาของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิต
  โครงสร้างการบริหาร
  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  บริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
  Office Hour (ตารางเวลาให้คำปรึกษาของอาจารย์)
  Home Room