หน้าแรก:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
เชิญร่วมงานวิทยาการสัมพันธ์ การประกวดดาว-เดือนคณะ วันที่ 26 ส.ค.2561 ณ หอประชุมใหญ่ เวลา 18.00 น.  
เชิญร่วมงานวิทยาการสัมพันธ์ การประกวดดาว-เดือนคณะ วันที่ 26 ส.ค.2561 ณ หอประชุมใหญ่ เวลา 18.00 น.  
เชิญร่วมงานวิทยาการสัมพันธ์ การประกวดดาว-เดือนคณะ วันที่ 26 ส.ค.2561 ณ หอประชุมใหญ่ เวลา 18.00 น.  
แบบสอบถามความพึงพอใจ ทส01 ประเมินความรู้  
สาขาการตลาดยินดีต้อนรับ  
  กิจกรรม ค่ายบูรณาการความรู้ข้ามรุ่น 2561
26 พ.ย. 2561 เวลา 10:53 น.
  โครงการฝึกปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะทางบัญชี
6 เม.ย. 2561 เวลา 11:07 น.
   โครงการอบรม"การพัฒนาเพื่อยกระดับตลาดนัดชุมชน
22 มี.ค. 2561 เวลา 11:33 น.
  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ระหว่างวันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
2 มี.ค. 2561 เวลา 14:24 น.
  การเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยของนักศึกษาสาขาบัญชีและการตลาด ในระดับ อุดมศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย
15 ก.พ. 2561 เวลา 12:43 น.
 
  ข้อมูลเบื้องต้น
  ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชา
  ปรัชญาของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิต
  โครงสร้างการบริหาร
  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  บริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
  Office Hour (ตารางเวลาให้คำปรึกษาของอาจารย์)
  Home Room