หน้าแรก:คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
   สาขาวิชาการตลาดรางวัลระดับ Platinum Priz
    30 เม.ย. 2562 เวลา 10:35 น.
  ส่งเสริมประเพณีไทยด้วยกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ไทย
    19 เม.ย. 2562 เวลา 16:21 น.
  A&B...You and me..
    30 ม.ค. 2562 เวลา 10:27 น.
  กิจกรรม ค่ายบูรณาการความรู้ข้ามรุ่น 2561
    26 พ.ย. 2561 เวลา 10:53 น.
  โครงการฝึกปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะทางบัญชี
    6 เม.ย. 2561 เวลา 11:07 น.
   โครงการอบรม"การพัฒนาเพื่อยกระดับตลาดนัดชุมชน
    22 มี.ค. 2561 เวลา 11:33 น.
  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ระหว่างวันที่ 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
    2 มี.ค. 2561 เวลา 14:24 น.
  การเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยของนักศึกษาสาขาบัญชีและการตลาด ในระดับ อุดมศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย
    15 ก.พ. 2561 เวลา 12:43 น.
   สัมมนาครูต้นแบบระบบทวิภาคี หัวข้อ "โครงการก้าวไปกับWork Base Education" ณ ห้องกัลปพฤกษ์ รร.TK Palace
    26 มิ.ย. 2560 เวลา 09:00 น.
  สอบสัมภาษณ์และเซ็นต์สัญญารับทุนจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ของนักศึกษาวิชาการตลาด หมู่ 2 (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) 8 พ.ค.2560
    9 พ.ค. 2560 เวลา 09:55 น.
  นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก.ดอกเฟื่องฟ้าเกมส์ครั้งที่ 34 วันที่ 28 มี.ค. 2560
    10 เม.ย. 2560 เวลา 15:54 น.
   สาขาวิชาการตลาด ร่วมกับสาขาวิชาการจัดการทั่วไป. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และศิลปะและวัฒนธรรม ณ เขือนวชิราลงกรณ. อำเภอทองผาภ
    23 มี.ค. 2558 เวลา 15:23 น.
  โครงการตลาดนัดวัฒนธรรม สาขาวิชาการตลาด ครั้งที่ 2 วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ ลานหน้าตึกบัณฑิตวิทยาลัย
    23 พ.ค. 2557 เวลา 00:03 น.
  โครงการตลาดนัดวัฒนธรรม สาขาวิชาการตลาด 8 สิงหาคม พ.ศ.2555
    22 พ.ค. 2557 เวลา 23:55 น.

 

 
  ข้อมูลเบื้องต้น
  ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชา
  ปรัชญาของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิต
  โครงสร้างการบริหาร
  รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  บริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา
  Office Hour (ตารางเวลาให้คำปรึกษาของอาจารย์)
  Home Room