รายชื่อโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2565

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนห้วยน้ำใส อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ผศ.ชุติรัตน์ เจริญสุข
และสาขาวิชาการตลาด
2. โครงการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชน ผศ.ดร.สัจจา  ไกรศรรัตน์
3. โครงการยกระดับทรัพยากรในชุมชนตำบลเจ็ดเสมียนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด ผศ.อัจฉรียา  โชติกลาง
4. โครงการจัดการภูมิปัญญาจากพืชพื้นถิ่นสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร
(Gastronomy Tourism)
ดร.ทัศนีย์   นาคเสนีย์
และสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
5. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก : ส่งเสริมการตลาดชุมชน ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ดร.พนารัตน์   แสงวิจิตร
และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
6. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก : ตลาดชุมชนวิถีใหม่ ดร.ปิรันธ์ ชิณโชติ
และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
7. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดเชิงพาณิชย์ เพื่อผลิตอาหารโปรตีนแนวใหม่ตามมาตรฐานความปลอดภัย ดร.รัชนิดา  รอดอิ้ว
8. โครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร พื้นที่อำเภอวัดเพลง ดร.รัชนิดา  รอดอิ้ว
9. โครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ผู้สูงอายุของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ดร.กนกวรรณ แสนเมือง
10. โครงการยกระดับรายได้ชุมชนกระเหรี่ยงผ่านการพัฒนาสินค้าข้าวไร่ในเขตพื้นที่ชายแดน
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี สู่การตลาดออนไลน์แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ดร.รัชนิดา  รอดอิ้ว
11. โครงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ และสะสมในระบบธนาคารหน่วยกิต(Credit Bank)
“สมรรถนะดิจิทัล” (โดยทำความร่วมมือ(MOU)กับ บริษัทแอ็ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ดร.พนารัตน์   แสงวิจิตร
และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
12. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเห็ดหูหนูดำ ตำบลหินกอง
อ.เมือง  จ.ราชบุรี ภายใต้ชื่อแบรนด์แขกโมเดล
ผศ.สุนิสา  โพธิ์พรม
13. โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยว ของชุมชนตำบลนครชุมน์
ผ่านเทศกาลงานประเพณี และกิจกรรมพิเศษ กินอยู่ดูมอญเมืองราชบุรี
ผศ.ดร.สัจจา  ไกรศรรัตน์
14. โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการ U2T
ตำบลคุ้งพะยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผ่านการออกแบบคาเฟ่ชุมชน
ผศ.ดร.สัจจา  ไกรศรรัตน์
15. โครงการยกระดับตราสัญลักษณ์สินค้า และฉลากบรรจุภัณฑ์ต้นแบบสินค้าของวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
ดร.รัชนิดา  รอดอิ้ว
16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์บาสบอม ตำบลเจ็ดเสมียน
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฉลาก
และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบบาสบอม ให้มีมูลค่าเพิ่มสู่เชิงพาณิชย์
ผศ.อัจฉรียา  โชติกลาง
17. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิง
พื้นที่ด้วยการสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์สู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ด้วยแนวคิด “จอมบึง Happy Model”
ดร.ทัศนีย์   นาคเสนีย์
18. โครงการยุวชนอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น : การยกระดับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
อัตลักษณ์ของจังหวัดในยุคดิจิทัล กรณีศึกษาถ้ำเขาบิน ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ผศ.ดร.นงลักษณ์  เพิ่มชาติ
และคณะวิทยาการจัดการ
 ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาการจัดการ มีพื้นที่บริการวิชาการทั้งหมด 6 อำเภอ ในจังหวัดราชบุรี และ 1 หน่วยงานภาคเอกชน นอกจังหวัดราชบุรี ดังนี้

1. อำเภอเมืองราชบุรี (ตำบลหินกอง , ถ้ำเขาบิน)

2. อำเภอจอมบึง (ตำบลจอมบึง)

3. อำเภอวัดเพลง (ตำบลจอมประทัด)

4. อำเภอบ้านโป่ง (ตำบลนครชุมน์ , ตำบลคุ้มพะยอม)

5. อำเภอโพธาราม (ตำบลเจ็ดเสมียน , ตำบลเตาปูน)

6. อำเภอสวนผึ้ง ( ชุมชนตลาดโอ๊ะป่อย , ชุมชนห้วยน้ำใส ,  ชุมชนบ้านตะโกล่าง)

7. บริษัทแอ็ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  กรุงเทพมหานคร