รายชื่อโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2564

No. โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
โครงการราชภัฏร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น เพื่อยกระดับทักษะวิชาชีพและวิชาการของประชาชน
จังหวัดราชบุรี ให้ทันสมัย พึ่งพาตนเองได้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชนผ่านนวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จากฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น เพิ่มความแข็งแกร่งเศรษฐกิจรากฐานตลาดโอ๊ะป่อย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
2. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการแนวทางการสร้างคอนเทน ทางด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายออนไลน์ของชุมชนบ้านรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สาขาวิชาการตลาด
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนทางการเงิน การคิดต้นทุนสินค้า
การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า เพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับสินค้าในชุมชน
สาขาวิชาการบัญชี
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดทำสื่อไวรัลวีดิโอ สำหรับผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์ธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนและบุคคลทั่วไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของท้องถิ่น ในการรับรอง
การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ด้วยสมาร์ทโฟน ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
8. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดร.กนกวรรณ แสนเมือง

 

โครงการจัดหารายได้คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 โครงการ ดร.กุลยา    อนุโลก
9. 9.1 โครงการ MNS บริการฝึกอบรมระยะสั้น แบบออนไลน์ จำนวน 4 ชั่วโมง
มีค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 79 บาท มี 3 หลักสูตร คือ1. หลักสูตรพื้นฐานการตลาดที่ไม่ตลกในยุคดิจิทัล

2. หลักสูตรการสร้างรายได้จากการออกแบบกราฟิกบนมือถือเพียงเครื่องเดียว

3. หลักสูตรติวเข้มภาษาจีน HSK 4

 

ดร.ประภัสสร วิเศษประภา

อ.ชญาดา   อาสนสุวรรณ

ดร.ณภัทร   ญาโนภาส

9.2 โครงการ MNS เศรษฐกิจหมุนเวียน : เปลี่ยนขยะเป็นเงิน

 

 

 

 

ดร. กุลยา   อนุโลก

ดร.รัชนิดา  รอดอิ้ว

นางสุธีกานต์ แก้วนารายณ์

นางชนาภา บุตรพราว

นางลิ้ม ขนเข็ม

ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการจัดการ มีพื้นที่ให้บริการวิชาการทั้งหมด 6 อำเภอ ในจังหวัดราชบุรี ดังนี้

1. อำเภอเมืองราชบุรี

2. อำเภอจอมบึง ชุมชนบ้านรางบัว , ชุมชนไร่สุขพ่วง ตำบลจอมบึง

3. อำเภอวัดเพลง (ตำบลจอมประทัด)

4. อำเภอบ้านโป่ง (ตำบลนครชุมน์ , ตำบลคุ้มพะยอม)

5. อำเภอโพธาราม (ตำบลเจ็ดเสมียน, ชุมชนบ้านเขาเขียว ตำบลเขาชะงุ้ม)

6. อำเภอสวนผึ้ง ( ชุมชนตลาดโอ๊ะป่อย )