รายชื่อโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2563

No.

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

โครงการผสานองค์ความรู้แบบบูรณาการศาสตร์ สู่การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากจังหวัดราชบุรี
1. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจดิจิทัล
“ปั้นเกษตรกร SME สู่ธุรกิจดิจิทัล”
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาธุรกิจชุมชนผ่านนวัตกรรม
และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มความแข็งแกร่งเศรษฐกิจฐานราก
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์
และการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้า
สาขาวิชาการบัญชี
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตลาดดิจิตอล
เพื่อการท่องเที่ยวของตลาดเฌอซี๊ญ่า อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการออกแบบและจัดทำสื่อไวรัลวิดีโอ
สำหรับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถการบริหารจัดการสินค้าเกษตรสมัยใหม่
ของผู้ประกอบการในตลาดเกษตรจังหวัดราชบุรี
ผศ.ดร.นงลักษณ์   เพิ่มชาติ
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
บนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยว
ตำบลคุ้งพะยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ผศ.ดร.สัจจา  ไกรศรรัตน์
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T)
8. โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
ดร.รัชนิดา  รอดอิ้ว
9. โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ผศ.อัจฉรียา  โชติกลาง
10. โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ดร.ปิรันธ์ ชิณโชติ
11. โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ผศ.ดร.สัจจา  ไกรศรรัตน์
12. โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
ตำบลคุ้งพะยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ผศ.ดร.สัจจา  ไกรศรรัตน์
13. โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
อ.อภิเชษฐ์   ขำเลิศ

14.

โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
ตำบลประสาทสิทธิ์  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ดร.ทัศนีย์   นาคเสนีย์
ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ มีพื้นที่บริการวิชาการทั้งหมด 6 อำเภอในจังหวัดราชบุรี ดังนี้

1.  อำเภอเมืองราชบุรี (ตำบลหินกอง)

2.  อำเภอดำเนินสะดวก (ตำบลประสาทสิทธิ์)

3.  อำเภอวัดเพลง (ตำบลจอมประทัด)

4.  อำเภอบ้านโป่ง (ตำบลนครชุมน์ , ตำบลคุ้มพะยอม)

5.  อำเภอโพธาราม (ตำบลเจ็ดเสมียน)

6.  อำเภอสวนผึ้ง (ตลาดเฌอซี๊ญ่า)