งานวิจัย 2563

ลำดับที่ชื่องานวิจัยหรือบทความวิจัยนักวิจัย
1.การประเมินผลการจัดงานวิ่งบางแสน 21 ฮาล์ฟมาราธอน 2020ผศ.ดร.นงลักษณ์    เพิ่มชาติ
2.แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการวิ่งแบบวิถีปกติใหม่ กรณีศึกษาจอมบึงมาราธอน จังหวัดราชบุรีผศ.ดร.นงลักษณ์    เพิ่มชาติ
3.แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เพื่อยกระดับคุณภาพเชิงพาณิชย์ผศ.ดร.นงลักษณ์    เพิ่มชาติ
4.การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2563อ.ดร.อภิลักษณ์    ธรรมวิมุตติ
5.รูปแบบการจัดการตลาดเชิงเนื้อหาแบบออนไลน์ เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาประเภทวิ่ง  ของชุมชนจอมบึง จังหวัดราชบุรีผศ.ดร.สัจจา  ไกรศรรัตน์
6.การพัฒนารูปแบบการจัดการด้านกีฬาสำหรับ Well Hotelผศ.ดร.สัจจา  ไกรศรรัตน์
7.การสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในจังหวัดราชบุรีผศ.ดร. อรรณพ  แสงภู
8.การรับรู้การใช้ความรุนแรงของผู้หญิงที่ปรากฏในสื่อ : กรณีศึกษาละครซีรี่ไทยช่อง “GMM”อ.ภคมินทร์  เศวตพัฒนโยธิน
9.การพัฒนาระบบการสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์มะพร้าว อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรีอ.ดร.รัชนิดา  รอดอิ้ว
10.การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้าจากน้ำลายผึ้งชันโรงไทยสู่ตลาดออนไลน์อ.ดร.รัชนิดา  รอดอิ้ว
11.กระบวนการการพัฒนาตลาดชาติพันธุ์พื้นถิ่นภาคตะวันตก เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยจากกรุงเทพมหานครอ.ดร.ทัศนีย์  นาคเสนีย์
12.รูปแบบการจัดการธุรกิจเพื่อสังคมบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มตานีแบรนด์ จังหวัดราชบุรีอ.ดร.ทัศนีย์  นาคเสนีย์
13.รูปแบบการยกระดับสมรรถนะผู้สูงอายุการมีส่วนร่วมการจัดการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรีอ.ดร.กนกวรรณ  แสนเมือง
14.การใช้กระบวนการจิตปัญญาศึกษาในการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของผู้เรียนในวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปีที่ 2อ.บุญงอกงาม    เอี่ยมศรีปลั่ง
15.การพัฒนากิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดราชบุรีอ.บุญงอกงาม     เอี่ยมศรีปลั่ง
16.การวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวและปัจจัยด้านการจัดการท้องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดราชบุรีอ.ดร.ชลธิชา   พันธ์สว่าง
17.การจัดการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดราชบุรีอ.ดร.ชลธิชา   พันธ์สว่าง
18.การประเมินการจัดการศึกษาโครงการพิเศษการจัดการธุรกิจค้าปลีกตามโครงการความร่วมมือภายใต้แนวคิด Work Integrated ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงผศ.ชุติรัตน์   เจริญสุข ผศ.อัจฉรียา  โชติกลาง อ.ณัฐวดี   สว่างงาม อ.เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ อ.ปาริฉัตร  วิมูลชาติ
19.การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสับปะรดของเกษตรกร ตำบลหนองพันจันทร์  ผศ.อัจฉรียา โชติกลาง
20.นวัตกรรมกระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เชิงพาณิชย์บนอัตลักษณ์ของตำบลเจ็ดเสมียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอ      โพธาราม จังหวัดราชบุรีผศ.อัจฉรียา โชติกลาง
21.การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน กิน  ดื่มอาหารปลอดภัยเชิงสร้างสรรค์ภูมิภาคตะวันตกผศ.อัจฉรียา โชติกลาง
22.การศึกษาคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และคุณลักษณะตามความคาดหวังของสถานประกอบการของผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษาโครงการพิเศษการจัดการธุรกิจค้าปลีกอ.เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ อ.ปาริฉัตร  วิมูลชาติ
23.แนวทางการบริหารบัญชีธุรกิจเกษตรอินทรีย์สู่ความสำเร็จของชุมชน กรณีศึกษาไร่สุขพ่วงอ.ดร. ธีร์วา สุตัณฑวิบูลย์
24.ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  อ.ดร. ธีร์วา สุตัณฑวิบูลย์
25.การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเพาะเห็ดนางฟ้าของกลุ่มเกษตรกรที่เพาะเห็ดนางฟ้า   ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีผศ.ยุพา  สะรุโณ
26.การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีและความสำเร็จด้านการเงินของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศไทยผศ.ยุพา  สะรุโณ
27.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพของธุรกิจสินเชื่อในตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีผศ.ยุพา  สะรุโณ
28.ปัจจัยส่วนผสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ้านจอมบึงอ.ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร
29.การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ และความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ้านจอมบึงอ.ภาคภูมิ  พันธุ์พิมานมาศ
30.แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์มะพร้าวแปรรูปในจังหวัดราชบุรีด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ผศ.ดร.วรรณา โชคบรรดาลสุข อ.กุลยา  อนุโลก อ.วรลักษณ์ ทองประยูร ผศ.ลำใย มีเสน่ห์
31.ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของแรงงานนอกระบบวัยทำงานภาคเกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ  อ.กุลยา  อนุโลก ผศ.ดร.วรรณา โชคบรรดาลสุข
32.An Evaluation of the Educational Program in Retail Business Management under the Work Integrated Learning (WIL) Concept in Muban Chombueng Rajabhat Universityผศ.ชุติรัตน์   เจริญสุข ผศ.อัจฉรียา  โชติกลาง อ.ณัฐวดี   สว่างงาม อ.เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ อ.ปาริฉัตร  วิมูลชาติ
33.The Logistical Organization of a Sport Tourism Event: Delivered Efficiently, on Time and at Costผศ.ดร.สัจจา  ไกรศรรัตน์ ผศ.ดร. อรรณพ  แสงภู ผศ.สุนิสา  โพธิ์พรม อ.ชญาดา  อาสนสุวรรณ
34.The development of the relationship model of causal factor affecting the financial success of small and medium sized hotel business in Thailandผศ.ยุพา  สะรุโณ
35.Analyze Cost and Financial Return of Phoenix Oyster Mushroom Cultivation Process of Famers in  Pakchong  Sub-district Chombueng District  Ratchaburi  Provinceผศ.ยุพา  สะรุโณ
36.Verification of a causal factors correlation model: report quality and finalcial success of medium and small- sized hotel business in Thailandผศ.ยุพา  สะรุโณ
37.Thai Films Digital: Self-Esteem in Feminine Culture of New Womenอ.ภคมินทร์  เศวตพัฒนโยธิน
    จดลิขสิทธิ์
1.เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบธุรกิจดิจิทัลอ.ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร