คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (OIT)
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน 

★  ข้อมูลพื้นฐาน

★ การประชาสัมพันธ์

O7 - ข่าวประชาสัมพันธ์

★ การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 : การบริหารงาน

★  การดำเนินงาน

★ การปฏิบัติงาน

O14 - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ด้านการจัดการศึกษา

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

★ การให้บริการ

O18 - E-Service

ด้านการจัดการศึกษา

ระบบสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ

ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 : การจัดซื้อจัดจ้าง

★ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O20 - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

★ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 : การส่งเสริมความโปร่งใส

★ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

★ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 : การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

★ นโยบาย No Gift Policy

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

★ มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม