ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART
E
>> ประกาศ /คำสั่ง EB1(1)หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
        การมอบหมายหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
        คำรับรองกาปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คณะวิทยาการจัดการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

>> การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB1(2)
        โครงสร้างหน่วยงาน
        ภารกิจของหน่วยงาน
        ผู้บริหารหน่วยงาน
        แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการประจำปี พ.ศ.2561
        การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน พ.ศ. 2560

>> หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน EB2(1-2)
        คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ
        ข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ
        หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะการจัดการ พ.ศ.2561
        ภาพถ่ายหรือรายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการประคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2561
        รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา พ.ศ.2561

>> แผนปฏิบัติการ EB4(1)
      sar54  แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี พ.ศ.2561
>> แผนปฏิบัติการ EB4(2)
      sar54  แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี พ.ศ.2561
      sar54  แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2561
      sar54 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561
      sar54 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประเภทเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561
      sar54  แผนปฏิบัติการระดับสาขา

>> มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ EB12(2)
      sar54 การบริการซ่อมบำรุงขั้นตอนการให้บริการ