ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART
E
>> ประกาศ /คำสั่ง EB2(1)
        การมอบหมายหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
        คำรับรองกาปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คณะวิทยาการจัดการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

>> การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน EB2(2)
      sar54  โครงสร้างหน่วยงาน
      sar54  ภารกิจของหน่วยงาน
      sar54  ผู้บริหารหน่วยงาน
      sar54  แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการประจำปี พ.ศ.2561
      sar54  การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน พ.ศ. 2560

>> แผนปฏิบัติการ EB4(1)
      sar54  แผนปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี พ.ศ.2561
>> แผนปฏิบัติการ EB4(2)
      sar54  แผนปฏิบัติการคณ
      sar54  แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2561
      sar54 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2561
      sar54 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อพัสดุ ประเภทเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561
      sar54  แผนปฏิบัติการระดับสาขา

>> มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ EB12(2)
      sar54 การบริการซ่อมบำรุงขั้นตอนการให้บริการ