ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART
>> ประกาศ /คำสั่ง
        คำรับรองกาปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คณะวิทยาการจัดการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2560  การมอบหมายหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
>> นโยบาย
      sar54  การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน พ.ศ. 2560

>> มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ
      sar54 การบริการซ่อมบำรุงขั้นตอนการให้บริการ