ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอิเล็คทรอนิกส์
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน
        O1 โครงสร้างหน่วยงาน(โครงสร้างการบริหารคณะวิทยาการจัดการ)
        O2 ข้อมูลผู้บริหา(คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ)
        O3 อำนาจหน้าที่(คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ)
        O4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน(ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์)
        O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน(แผนที่และเบอร์ติดต่อหน่วยงานราชการภายใน)
        O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547) และ (ข้อบังคับคณะกรรมการประจำส่วนราชการ พ.ศ.2548) และ(พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ.2560)
        O7 ข่าวประชาสัมพันธ์(ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ)
        O8 Q&A (กระดานสนทนา)
        O9 Social Network(เฟสบุ๊คคณะวิทยาการจัดการ)และ(แฟนเพจคณะวิทยาการจัดการ)

การบริหารงาน
       O10 แผนดำเนินงานประจำปี(แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
       O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน(แบบรายงานติดตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน)
       O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี(รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
       O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน(มหาวิทยาลัยฯ)
       O14 มาตรฐานการให้บริการ(ขั้นตอนการขอใช้ห้องเรียน และห้องประชุม)
       O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (สถิติการใช้ห้องเรียน ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการ)
       O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ พ.ศ.2561)
       O17 E-Service (ระบบเอกสารออนไลน์)และ(ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และการติดตาม)
การบริหารเงินงบประมาณ
       O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
       O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน(รายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ รอบ 6 เดือน พ.ศ.2561)
       O20 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี(รายงานแผน-ผล เงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2561)และ (รายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ พ.ศ.2561)
       O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ( ประเภทเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2562)และ (ประเภทเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562)
       O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยฯ)
       O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
       O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุประจำปี(สรุปรายงานวัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
การบริหารทรัพยากรบุคคล
       O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(มหาวิทยาลัยฯ)
       O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(มหาวิทยาลัยฯ)
       O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(มหาวิทยาลัยฯ)
       O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี(แบบสรุปรายงานผลการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ2561)
การส่งเสริมความโปร่งใส
       O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต(มหาวิทยาลัยฯ)
       O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต(สายตรงคณะวิทยาการจัดการ)
       O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี(สายตรงคณะวิทยาการจัดการ)
       O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น(เว็บบอร์ด)
       O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ พ.ศ.2562)่
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
       O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร(คำรับรองการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต)
       O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(มหาวิทยาลัยฯ)
       O36 การประเมินความเสี่ยงการการทุจริตประจำปี(มหาวิทยาลัยฯ)
       O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต(มหาวิทยาลัยฯ)
       O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(มหาวิทยาลัยฯ)
       O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี(มหาวิทยาลัยฯ)
       O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องการทุจริต รอบ 6 เดือน(มหาวิทยาลัยฯ)่
       O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี(มหาวิทยาลัยฯ)
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
       O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ(มหาวิทยาลัยฯ)
       O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม(มหาวิทยาลัยฯ)
       O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง(มหาวิทยาลัยฯ)
       O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต(มหาวิทยาลัยฯ)
       O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน(มหาวิทยาลัยฯ)
       O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม(มหาวิทยาลัยฯ)
       O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ(มหาวิทยาลัยฯ)่