Select Page

งานวิจัย

ปีการศึกษา 2564
ที่ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ผู้วิจัย/เจ้าของผลงานแหล่งเผยแพร่
1แนวทางการออกแบบการจัดการการเรียนรู้แบบเน้นการบูรณาการแบบพหุวิทยาการในรายวิชาอุตสาหกรรมบริการด้วยภาษาจีนอ.ดร.ณภัทร ญาโนภาส  การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” วันที่ 28 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2565
2นวัตกรรมเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจเชิงแบ่งปันในการจัดกิจกรรมงานวิ่งจอมบึงมาราธอนอ.ดร.ทัศนีย์  นาคเสนีย์ ผศ.ดร.สัจจา  ไกรศรรัตน์การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” วันที่ 28 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2565
3การสำรวจอิทธิพลของส่วนประสบการณ์ทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อขนมหวานผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดราชบุรีอ.ดร.อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” วันที่ 28 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2565
4พัฒนาส่งเสริมอาชีพชุมชนจากภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นสู่สินค้าโอทอปกรณีศึกษา ปลาส้ม ดอนตาสน อ.วัดเพลง จ.ราชบุรีอ.ดร.รัชนิดา รอดอิ้ว ผศ.สุนิสา โพธิ์พรมรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง การวิจัยเพื่อความยั่งยืน” วันที่ 24 มีนาคม 2565
5ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อ.ดร.พนารัตน์  แสงวิจิตรรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง การวิจัยเพื่อความยั่งยืน” วันที่ 24 มีนาคม 2565
6การใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ กรณีศึกษา รถตู้เจ้าคุณปู่อ.ดร.พนารัตน์  แสงวิจิตรประชุมวิชาการวิทยาการจัดการเทพสตรีวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 7 และนานาชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565
7ผลตอบแทนทางสังคมจากการดำเนินธุรกิจวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในการจัดงานวิ่งจอมบึงมาราธอน กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้อยู่เย็นเป็นสุข วิถีไทยรามัญอ.ดร.ทัศนีย์  นาคเสนีย์ อ.รุจิรา  แสงแขวารสารลวะศรี มหาวิทยาลัยเทพสตรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565
8The Push-Pull Factor of Sport Tourism: Is it in reality a Sport Event, or is it more Tourismผศ.ดร.สัจจา ไกรศรรัตน์การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” วันที่ 28 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2565
9Teaching English for the Media using Practice Based Communicationผศ.ดร.สัจจา ไกรศรรัตน์การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” วันที่ 28 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2565
10The Role of Actor Network Theory in the Organization of a Sport Tourism Eventผศ.ดร.สัจจา ไกรศรรัตน์การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” วันที่ 28 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2565
11อิทธิพลที่ส่งผลต่อทัศนคติและความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหาร เดลิเวอรีอ.เจนคณิต  สุขสัมฤทธิ์วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565
12การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีผลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อ.ดร.ประภัสสร วิเศษประภา ผศ.ชุติรัตน์ เจริญสุข ผศ.ณัฐวดี สว่างงาม อ.เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565
13สมรรถนะนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในยุคดิจิทัลผศ.พรสิริ  สุขผ่อง ผศ.นัยนา  แคล้วเครือวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565
14การสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในจังหวัดราชบุรีผศ.ดร.อรรณพ แสงภูวารสารวิชาการมนุษยสังคมสาร(มสส.) คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 2 ฉบับปีที่ 19 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2564
15แนวทางการบริหารบัญชีธุรกิจเกษตรอินทรีย์สู่ความสำเร็จในชุมชน : กรณีศึกษาไร่สุขพ่วงอ.ดร.ธีร์วรา สุตัณฑวิบูลย์วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
16Accounting System development for community business to strengthen economy of women’s group of processing fermented fish in the northeast of thailandอ.ดร.ธีร์วรา สุตัณฑวิบูลย์Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues  Volume 24, Special Issue1, 2021
ปีการศึกษา 2563
ลำดับที่ชื่องานวิจัยหรือบทความวิจัยนักวิจัย
1.การประเมินผลการจัดงานวิ่งบางแสน 21 ฮาล์ฟมาราธอน 2020ผศ.ดร.นงลักษณ์    เพิ่มชาติ
2.แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการวิ่งแบบวิถีปกติใหม่ กรณีศึกษาจอมบึงมาราธอน จังหวัดราชบุรีผศ.ดร.นงลักษณ์    เพิ่มชาติ
3.แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เพื่อยกระดับคุณภาพเชิงพาณิชย์ผศ.ดร.นงลักษณ์    เพิ่มชาติ
4.การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา 2563อ.ดร.อภิลักษณ์    ธรรมวิมุตติ
5.รูปแบบการจัดการตลาดเชิงเนื้อหาแบบออนไลน์ เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาประเภทวิ่ง  ของชุมชนจอมบึง จังหวัดราชบุรีผศ.ดร.สัจจา  ไกรศรรัตน์
6.การพัฒนารูปแบบการจัดการด้านกีฬาสำหรับ Well Hotelผศ.ดร.สัจจา  ไกรศรรัตน์
7.การสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในจังหวัดราชบุรีผศ.ดร. อรรณพ  แสงภู
8.การรับรู้การใช้ความรุนแรงของผู้หญิงที่ปรากฏในสื่อ : กรณีศึกษาละครซีรี่ไทยช่อง “GMM”อ.ภคมินทร์  เศวตพัฒนโยธิน
9.การพัฒนาระบบการสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์มะพร้าว อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรีอ.ดร.รัชนิดา  รอดอิ้ว
10.การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้าจากน้ำลายผึ้งชันโรงไทยสู่ตลาดออนไลน์อ.ดร.รัชนิดา  รอดอิ้ว
11.กระบวนการการพัฒนาตลาดชาติพันธุ์พื้นถิ่นภาคตะวันตก เพื่อตอบสนองพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยจากกรุงเทพมหานครอ.ดร.ทัศนีย์  นาคเสนีย์
12.รูปแบบการจัดการธุรกิจเพื่อสังคมบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มตานีแบรนด์ จังหวัดราชบุรีอ.ดร.ทัศนีย์  นาคเสนีย์
13.รูปแบบการยกระดับสมรรถนะผู้สูงอายุการมีส่วนร่วมการจัดการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรีอ.ดร.กนกวรรณ  แสนเมือง
14.การใช้กระบวนการจิตปัญญาศึกษาในการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารของผู้เรียนในวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปีที่ 2อ.บุญงอกงาม    เอี่ยมศรีปลั่ง
15.การพัฒนากิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ในจังหวัดราชบุรีอ.บุญงอกงาม     เอี่ยมศรีปลั่ง
16.การวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวและปัจจัยด้านการจัดการท้องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดราชบุรีอ.ดร.ชลธิชา   พันธ์สว่าง
17.การจัดการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดราชบุรีอ.ดร.ชลธิชา   พันธ์สว่าง
18.การประเมินการจัดการศึกษาโครงการพิเศษการจัดการธุรกิจค้าปลีกตามโครงการความร่วมมือภายใต้แนวคิด Work Integrated ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงผศ.ชุติรัตน์   เจริญสุข ผศ.อัจฉรียา  โชติกลาง อ.ณัฐวดี   สว่างงาม อ.เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ อ.ปาริฉัตร  วิมูลชาติ
19.การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสับปะรดของเกษตรกร ตำบลหนองพันจันทร์  ผศ.อัจฉรียา โชติกลาง
20.นวัตกรรมกระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เชิงพาณิชย์บนอัตลักษณ์ของตำบลเจ็ดเสมียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอ      โพธาราม จังหวัดราชบุรีผศ.อัจฉรียา โชติกลาง
21.การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน กิน  ดื่มอาหารปลอดภัยเชิงสร้างสรรค์ภูมิภาคตะวันตกผศ.อัจฉรียา โชติกลาง
22.การศึกษาคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และคุณลักษณะตามความคาดหวังของสถานประกอบการของผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษาโครงการพิเศษการจัดการธุรกิจค้าปลีกอ.เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ อ.ปาริฉัตร  วิมูลชาติ
23.แนวทางการบริหารบัญชีธุรกิจเกษตรอินทรีย์สู่ความสำเร็จของชุมชน กรณีศึกษาไร่สุขพ่วงอ.ดร. ธีร์วา สุตัณฑวิบูลย์
24.ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  อ.ดร. ธีร์วา สุตัณฑวิบูลย์
25.การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเพาะเห็ดนางฟ้าของกลุ่มเกษตรกรที่เพาะเห็ดนางฟ้า   ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีผศ.ยุพา  สะรุโณ
26.การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีและความสำเร็จด้านการเงินของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศไทยผศ.ยุพา  สะรุโณ
27.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพของธุรกิจสินเชื่อในตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีผศ.ยุพา  สะรุโณ
28.ปัจจัยส่วนผสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ้านจอมบึงอ.ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร
29.การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ และความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ้านจอมบึงอ.ภาคภูมิ  พันธุ์พิมานมาศ
30.แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์มะพร้าวแปรรูปในจังหวัดราชบุรีด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ผศ.ดร.วรรณา โชคบรรดาลสุข อ.กุลยา  อนุโลก อ.วรลักษณ์ ทองประยูร ผศ.ลำใย มีเสน่ห์
31.ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของแรงงานนอกระบบวัยทำงานภาคเกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ  อ.กุลยา  อนุโลก ผศ.ดร.วรรณา โชคบรรดาลสุข
32.An Evaluation of the Educational Program in Retail Business Management under the Work Integrated Learning (WIL) Concept in Muban Chombueng Rajabhat Universityผศ.ชุติรัตน์   เจริญสุข ผศ.อัจฉรียา  โชติกลาง อ.ณัฐวดี   สว่างงาม อ.เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์ อ.ปาริฉัตร  วิมูลชาติ
33.The Logistical Organization of a Sport Tourism Event: Delivered Efficiently, on Time and at Costผศ.ดร.สัจจา  ไกรศรรัตน์ ผศ.ดร. อรรณพ  แสงภู ผศ.สุนิสา  โพธิ์พรม อ.ชญาดา  อาสนสุวรรณ
34.The development of the relationship model of causal factor affecting the financial success of small and medium sized hotel business in Thailandผศ.ยุพา  สะรุโณ
35.Analyze Cost and Financial Return of Phoenix Oyster Mushroom Cultivation Process of Famers in  Pakchong  Sub-district Chombueng District  Ratchaburi  Provinceผศ.ยุพา  สะรุโณ
36.Verification of a causal factors correlation model: report quality and finalcial success of medium and small- sized hotel business in Thailandผศ.ยุพา  สะรุโณ
37.Thai Films Digital: Self-Esteem in Feminine Culture of New Womenอ.ภคมินทร์  เศวตพัฒนโยธิน
     จดลิขสิทธิ์
1.เอกสารประกอบการสอน รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบธุรกิจดิจิทัลอ.ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร

ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,279 ครั้ง, ผู้เข้าชมวันนี้ 2 ครั้ง

Pin It on Pinterest

Shares