Select Page

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

“สร้างคนให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์การเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน”

ปณิธาน

“คณะวิทยาการจัดการ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมีคุณลักษณะใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพเชิงรุก สร้างสรรค์งานวิจัยการบริการวิชาการและองค์ความรู้ พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพ นิเทศศาสตร์ และการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ

  1. นำพระบรมราโชบายสู่การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่งอย่างยั่งยืน
  2. จัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านบริหารจัดการธุรกิจ นิเทศศาสตร์ และการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
  3. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
  4. สร้างสรรค์ผลงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ

ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน” โดยคำสำคัญมีความหมาย ดังนี้

ใฝ่ดี หมายถึง มีความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรต่อวิชาชีพ เสียสละ และมีความรับผิดชอบ

ไฝ่รู้ หมายถึง ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในศาสตร์วิชาทันต่อการเปลี่ยนแปลง

สู้งาน หมายถึง มีความขยันอดทน

ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม

ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,736 ครั้ง, ผู้เข้าชมวันนี้ 8 ครั้ง

Pin It on Pinterest

Shares