Select Page

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เรื่องที่ 2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เรื่องที่ 4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
เรื่องที่ 6 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
เรื่องที่ 7 การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใส่ภายในหน่ยงาน
เรื่องที่ 8 โครงสร้างหน่วยงาน
เรื่องที่ 9 ข้อมูลผู้บริหาร
เรื่องที่ 10 อำนาจหน้าที่
เรื่องที่ 11แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
เรื่องที่ 12 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
เรื่องที่ 17 E-Service

เรื่องที่ 21 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
เรื่องที่ 23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เรื่องที่ 24 แผนการดำเนินงานประจำปี
เรื่องที่ 26 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เรื่องที่ 27 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เรื่องที่ 28 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
เรื่องที่ 29 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,300 ครั้ง, ผู้เข้าชมวันนี้ 11 ครั้ง

Pin It on Pinterest

Shares