ประวัติ

      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้พัฒนามาจากคณะวิชาวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งจัดตั้งในปี พ.ศ.2528 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง อนุวัตร ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ที่กำหนดให้วิทยาลัยครูมีภารกิจในการจัดการศึกษาสาขาต่างๆ แก่บุคลากรทั่วไปตามความต้องการของท้องถิ่น        
 วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงจึงได้จัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้นโดยโอนนักศึกษาและทรัพย์สินของภาควิชาการสหกรณ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมกับโครงการผลิตครูเทคนิคอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกการจัดการสำนักงาน (ป.กศ.สูง การจัดการสำนักงาน) คณะวิชาครุศาสตร์มาสังกัดคณะวิทยาการจัดการ แบ่งส่วนราชการเป็นภาควิชาบริหารธุรกิจและรัฐกิจ ภาควิชาการตลาด และ ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในต้นปีการศึกษา 2528 ได้เปิดสอนระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 2 วิชาเอก คือวิชาเอกการสหกรณ์ และวิชาเอกการจัดการสำนักงานภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา 2528 ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) วิชาเอกการจัดการทั่วไป สำหรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2538 มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติสภาสถาบันราชภัฏทำให้มีการเปลี่ยนแปลงจาก “วิทยาลัยครู” เป็น “สถาบันราชภัฏ” ซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนชื่อและสถานภาพ ตำแหน่งบริหาร และส่วนราชการ คือ “อธิการ” เป็น “อธิการบดี” “คณะวิชา” เป็น “คณะ” และ “หัวหน้าคณะ” เป็น “คณบดี”
                    คณะวิทยาการจัดการ มีที่ตั้งสำนักงานคณะ ณ อาคารเรียน 3 จนกระทั้งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนรวม 6 ชั้น เสร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 2542 จึงย้ายที่ตั้งสำนักงานคณะวิทยาการจัดการมาอยู่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 1 ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ จนถึงปัจจุบัน


อาจารย์กนก ใบบัว  พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2530
ผศ.ธันวิน  ปิ่นเขียว พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2534
อาจารย์ประสิทธิ์  เทียมเดช   พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2538, พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2546
ผศ.อำนวย สุนทรวาท  พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2552
ผศ.ดร.ธีรศักดิ์  แสงสัมฤทธิ์ พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556
อ.ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ พ.ศ. 2560 – 2563
ผศ.ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ พ.ศ. 2563 – 2564

Faculty of Management Sciences, Muban Chombueng Rajabhat University was developed from the School of Management Sciences, Muban Chombueng Teacher’s College, which was established in 1985 according to the notification of the Ministry of Education which stipulates that the college had a mission to organize education and increase producing more graduate and diploma students in various academic programs to general personnel to be in line with the local needs.

In 1985, the Faculty of Management Sciences has started offering many academic programs from diploma to undergraduate levels including the Department of Business and Government Administration, the Department of Marketing, the Department of Communication Arts and Public Relations, the Department of Cooperative, the Department of Office Management and the Department of General Management.

On 25 January 1995, it was promulgated Rajabhat Institute Council Act changed from “Teacher’s College” to “Rajabhat Institute” which causes the name and status change. Later, from 15 June 2004 onwards, Muban Chombueng Rajabhat Institute has a new name as Muban Chombueng Rajabhat University according to the Rajabhat University Act 2004.

Faculty of Management Sciences was located at Building 3 until the university completed the construction of a 6-story building in 1999. After that the faculty was moved to the His Majesty the King’s 6th Cycle Birthday Building.

At present, the Faculty of Management Sciences consists of seven programs, namely, General Management, Digital Business Management, Marketing, Accounting, Communication Arts and Innovation, Tourism and Hospitality and MBA.

Administrators of the Faculty of Management Sciences (From past to present)

Mr. Kanok Baibua  1985 – 1987
Asst. Prof. Tanwin Pinkiao  1987 – 1991
Mr. Prasit Tiemdet  1991 – 1995, 1999 – 2003
Asst. Prof. Amnuay Soontornwat  2003 – 2009
Asst. Prof. Dr.Teerasak Sangsamrit  2009 – 2013
Asst. Prof. Sunisa Phophrom  2013 – 2017
Dr. Tassanee Naksanee  2017 – 2020
Dr. Nongluck Permchart 2020 – Present+