Journal 2021

Journal 2021

ธันวาคม [December] 2021

พฤศจิกายน [November] 2021

ตุลาคม [October] 2021

กันยายน [September] 2021

สิงหาคม [August] 2021

กรกฎาคม [Junly] 2021

มิถุนายน [June] 2021

พฤษภาคม [May] 2021

มีนาคม [March] 2021

กุมภาพันธ์ [Febuary] 2021

มกราคม [January] 2021

ธันวาคม [December] 2020

พฤศจิกายน [November] 2020

ตุลาคม [October] 2020

กันยายน [Sebtember] 2020

สิงหาคม [August] 2020

กรกฏาคม [Junly] 2020

ติดตามวารสารเก่า ได้จาก Mns-News 2019 – 2020

Count 294 views today

Academic Cooperation Memorandum Signing Ceremony

Academic Cooperation Memorandum Signing Ceremony

ผศ.ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สสส. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏฯเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเครือข่ายนักวิชาการวิชาชีพเครือข่ายนักสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงสุขภาวะชุมชน ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสุขภาวะชุมชนผ่านประเด็นการควบคุมปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ โดยในปีนี้เน้นการสื่อสาร ” เสียงจากผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญยิ่งของสุขภาวะคนไทย โดยมุ่งขยายผลสู่ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพต่างๆ ทั้งเหล้า บุหรี่ การพนัน ยาเสพติดและ NCDsเพื่อสร้างความตระหนักและร่วมกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของคนไทย

Count 164,101 views today

Pin It on Pinterest