ผศ.ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สสส. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏฯเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเครือข่ายนักวิชาการวิชาชีพเครือข่ายนักสื่อสารเพื่อเปลี่ยนแปลงสุขภาวะชุมชน ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสุขภาวะชุมชนผ่านประเด็นการควบคุมปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ โดยในปีนี้เน้นการสื่อสาร ” เสียงจากผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญยิ่งของสุขภาวะคนไทย โดยมุ่งขยายผลสู่ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพต่างๆ ทั้งเหล้า บุหรี่ การพนัน ยาเสพติดและ NCDsเพื่อสร้างความตระหนักและร่วมกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของคนไทย