Select Page

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (คนเดียว)      

2. แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (หลายคน)   

3. ใบสำคัญรับเงิน

4. ใบสำคัญรับเงิน (ค่าตอบแทนวิทยากร)

5. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

6. งบหน้าค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน 

7. ใบรายงานผลการพัฒนาตนเอง

1. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ

2. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

3. หนังสือมอบอำนาจ

4. ใบคำร้องลงทะเบียนบัณฑิต

5. คำร้องขออนุญาตลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคปกติ/พิเศษ

6. คำร้องเพิ่ม-ถอน และยกเลิกรายวิชา

7. คำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ

8. คำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา

9. คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา

10. แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา

1. ใบยืมพัสดุและขออนุญาตใช้ห้องประชุม

2. ใบแจ้งซ่อม

3. ใบเบิกพัสดุ

4. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ

5. ขอให้ออกคำสั่งไปราชการ

6. ขอไปราชการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

7. ขอให้ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน

8. ขอให้ออกหนังสือเชิญวิทยากร

9. ใบมอบฉันทะ

10. หนังสือมอบอำนาจ

11. แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล เอไอเอ

12. ใบลาไปต่างประเทศ

13. ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ

14. ใบลาพักผ่อน

ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,708 ครั้ง, ผู้เข้าชมวันนี้ 11 ครั้ง

Pin It on Pinterest

Shares