Select Page

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะวิทยาการจัดการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ด้วยมาตรฐานการบริหารงาน และการประกันคุณภาพ

ผศ.ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ

ผศ.ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ

– คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
– โทร. 089-4456688
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1500
– E-mail : paunluck@gmail.com

อาจารย์ อภิเชษฐ์ ขำเลิศ

อาจารย์ อภิเชษฐ์ ขำเลิศ

– รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
– ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
– โทร. 085-356815
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1507
– Mail:aphichet2006@hotmail.com

อ.ดร.กนกวรรณ แสนเมือง

ดร.กนกวรรณ แสนเมือง

– รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการ
   ประกันคุณภาพ

– โทร. 081-9863625
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1502
– Mail : civic_62@yahoo.com

ดร.กุลยา อนุโลก

ดร.กุลยา อนุโลก

– รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ– โทร. 081-6899290
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1518
– Mail : kunlaya2511@gmail.com

ดร.ปิรันธ์ ชิณโชติ

ดร.ปิรันธ์ ชิณโชติ

– ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
– โทร. 081-5639048
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1506
– Mail : Thank_kub@hotmail.com

ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์

– ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ
– โทร. 081-7211107
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1501
– Mail : naksanee@gmail.com

ผศ.ชุติรัตน์ เจริญสุข

ผศ.ชุติรัตน์ เจริญสุข

– ประธานสาขาวิชาการตลาด
– โทร. 081-6899290
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1518
– Mail : chutirat_cha@hotmail.com

ผศ.สุนิสา โพธิ์พรม

ผศ.สุนิสา โพธิ์พรม

– ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ
– โทร. 086-3246476
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1508
– Mail : sunisa_phophrom

ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร

ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร

– ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1508
– Mail : Panarat007@gmail.com

 

ผศ.ดร.ยุพา สะรุโณ

ผศ.ดร.ยุพา สะรุโณ

– ประธานสาขาวิชาการบัญชี
– โทร. 086-7823242
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1521
– Mail : yupa_saruno@hotmail.com

ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,205 ครั้ง, ผู้เข้าชมวันนี้ 5 ครั้ง

Pin It on Pinterest

Shares