Asst. Prof. Nuttavadee Sawangngam

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ผศ.ณัฐวดี...

Thailand Reserach 64

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อัจฉรียา โชติกลาง และ คุณศุภฤกษ์ สายแก้ว อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในงาน Thailand Research Expo 2021 Award พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ...

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สสส. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

ผศ.ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สสส. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า 10...

งานเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร … สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดงานมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร … สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฯ และผศ.ดร.วรรณา โชคบันดาลสุข ณ ลานกิจกรรมใต้ตึก...

คณะวิทยาการจัดการและทีม U2T ร่วมต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.

คณะวิทยาการจัดการและทีม U2T ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.และคณะตรวจเยี่ยมติดตามโครงการ U2T มหาวิทยาลัย สู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2...