Select Page
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560-2562

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560-2562

ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,138 ครั้ง, ผู้เข้าชมวันนี้ 2 ครั้ง

ผู้บริหาร อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ (1138)

ผู้บริหาร อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ (1138)

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมต้อนรับ ผู้บริหาร อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ (1138) วันที่ 11 สิงหาคม 2565

ผู้เข้าชมทั้งหมด 750 ครั้ง

ดาว-เดือนคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2565 สวย-หล่อ มากความสามารถ

ดาว-เดือนคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2565 สวย-หล่อ มากความสามารถ

กิจกรรมประกวด ดาว – เดือน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ราชพฤกษ์

ผู้เข้าชมทั้งหมด 363 ครั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจา ไกรสรรัตน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา โพธิ์พรม ได้รับรางวัล Best Paper Award บทความวิชาการ เรื่อง Teaching English for the Media using Practice-Based Communication สาขาการศึกษา ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจา ไกรสรรัตน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา โพธิ์พรม ได้รับรางวัล Best Paper Award บทความวิชาการ เรื่อง Teaching English for the Media using Practice-Based Communication สาขาการศึกษา ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผู้เข้าชมทั้งหมด 409 ครั้ง

Pin It on Pinterest