Select Page
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ เพื่อพลิกโฉมคณะวิทยาการจัดการ ณ บ้านกรูด อเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ เพื่อพลิกโฉมคณะวิทยาการจัดการ ณ บ้านกรูด อเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้เข้าชมทั้งหมด 404 ครั้ง, ผู้เข้าชมวันนี้ 4 ครั้ง

กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ปีการการศึกษา 2565

กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ปีการการศึกษา 2565

คณาจารย์ และบุคลากร ของคณะวิทยาการจัดการยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ บริเวณลานวัฒนธรรม อาคาร 11

ผู้เข้าชมทั้งหมด 320 ครั้ง

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2565

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2565

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2565 ระหว่างวันที่ 27 -30 มิถุายน 2565 ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผู้เข้าชมทั้งหมด 344 ครั้ง, ผู้เข้าชมวันนี้ 2 ครั้ง

คณะผู้บริหารร่วมประชุมสัญจรพบปะคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

คณะผู้บริหารร่วมประชุมสัญจรพบปะคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะผู้บริหารร่วมประชุมสัญจรพบปะคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ โดยผศ.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ คณบดีคณะวิทยาการจัดการพร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งอธิการบดีฯได้แลกเปลี่ยนนำเสนอประวัติการก่อตั้งและวิวัฒนาการของคณะวิทยาการจัดการ พร้อมแลกเปลี่ยนประเด็นเด็นต่างๆ ในการนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ SWOT จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของคณะด้านต่างๆของคณะวิทยาการจัดการ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาของคณะในปีงบประมาณ 2566 การทำความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนและเครือข่ายในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆร่วมกับคณะผู้บริหารในการพัฒนาการศึกษาที่ตอบโจทย์พื้นที่ กับสถานการณ์และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ที่จะมีการขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัย และการหารือเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนในการดูแลนักศึกษาในปีการศึกษา 2565

ผู้เข้าชมทั้งหมด 737 ครั้ง, ผู้เข้าชมวันนี้ 1 ครั้ง

Pin It on Pinterest

Shares