Select Page
สาขาวิชาการตลาด จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 4 หมู่ 2

สาขาวิชาการตลาด จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 4 หมู่ 2

สาขาวิชาการตลาด จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 4 หมู่ 2 ห้อง 1138

ผู้เข้าชมทั้งหมด 14 ครั้ง, ผู้เข้าชมวันนี้ 5 ครั้ง

การจัดการธุรกิจดิจิทัล บริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการ การประชาสัมพันธ์ธุรกิจยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

การจัดการธุรกิจดิจิทัล บริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการ การประชาสัมพันธ์ธุรกิจยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

การจัดการธุรกิจดิจิทัล บริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการ การประชาสัมพันธ์ธุรกิจยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2565

ผู้เข้าชมทั้งหมด 8 ครั้ง

บอรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดทำสื่อไวรัลวีดีโอสำหรับผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี

บอรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดทำสื่อไวรัลวีดีโอสำหรับผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี

ขอเชิญ..เข้าร่วมโครงการอบรม..อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย..ได้ความรู้กันแบบเต็มๆ.ด้วยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์..สนใจสแกน QR code

ผู้เข้าชมทั้งหมด 90 ครั้ง

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับนางสาวอารียา  ถิ่นโพธิ์วงศ์ นายกองค์การนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 2565

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับนางสาวอารียา ถิ่นโพธิ์วงศ์ นายกองค์การนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 2565

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับนางสาวอารียา ถิ่นโพธิ์วงศ์
นายกองค์การนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 2565

ผู้เข้าชมทั้งหมด 223 ครั้ง, ผู้เข้าชมวันนี้ 4 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการแก่อาจารย์บุคลากร และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการแก่อาจารย์บุคลากร และนักศึกษา

               สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการแก่อาจารย์บุคลากร และนักศึกษา ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานทั้งมหาวิทยาลัย (microsoft volume license) ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงรุ่นซอฟต์แวร์ใหม่ผ่าน Security patch หรือ Hot fix ให้มีความทันสมัยปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อปัญหา การโจมตี บุกรุกทางระบบ เครือข่าย เมื่อมีการแพร่กระจายของไวรัส เวิร์ม โทรจัน หรือ สปายแวร์                 โดยสามารถติดต่อขอรับสิทธิการใช้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำคณะ /หรือขอรับรหัสผลิตภัณฑ์ (กรณีติดตั้งเอง) ได้ที่ แบบฟอร์มขอรับรหัสผลิตภัณฑ์

 โปรแกรม รายละเอียด สำหรับ
 Windows ซอฟต์แวร์การจัดการระบบ อาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา
 Microsoft Office ซอฟต์แวร์เพื่องานสำนักงาน อาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา
 Microsoft Office 365     ซอฟต์แวร์เพื่องานสำนักงานแบบออนไลน์/ออฟไลน์ อาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา

                  เนื่องจากระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอความร่วมมือ อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทำความเข้าใจข้อตกลง และปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับรหัสผลิตภัณฑ์ ดังนี้ รหัสผลิตภัณฑ์ และโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์นี้ อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเท่านั้น

                 1. ห้ามนำรหัสผลิตภัณฑ์แจกจ่ายให้กับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
                 2. รหัสผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สามารถติดตั้งได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
                 3. หากดำเนินการติดตั้งยังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวต้องเป็นเครื่องที่ใช้เพื่องานของมหาวิทยาลัย และจะต้องลบหรือถอนโปรแกรมที่ติดตั้งผ่านข้อตกลงนี้ออกทั้งหมด เมื่อสิ้นสุดการทำงานที่ได้รับมอบหมายหรือพ้นสภาพการเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัย
                 4. ซอฟแวร์เหล่านี้มีขอบเขตการใช้งานเฉพาะบุคคล ห้ามแจกจ่ายซอฟต์แวร์ไปยังบุคคลอื่น
                 5. ไม่อนุญาตให้แก้ไข หรือดัดแปลงหรือปรับแก้รหัสซอฟต์แวร์ในทางที่จะละเมิดลิขสิทธิ์

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ : 0-3272-0536-9 ต่อ 1200

ผู้เข้าชมทั้งหมด 251 ครั้ง, ผู้เข้าชมวันนี้ 3 ครั้ง

Pin It on Pinterest