Select Page
โครงการ “สัมมนาวิชาการพัฒนากำลังคนสู่ตลาดแรงงานในศตรวรรษที่ 21 และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564”

โครงการ “สัมมนาวิชาการพัฒนากำลังคนสู่ตลาดแรงงานในศตรวรรษที่ 21 และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564”

📌ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมโครงการ
“สัมมนาวิชาการพัฒนากำลังคนสู่ตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564”

ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
🔸คุณเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

📍กิจกรรมภายในโครงการ

  • การสัมมนาให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  • การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำภาคเรียน 2/2564
  • การแสดงนิทรรศการโครงงานสหกิจศึกษาในรูปแบบโปสเตอร์
  • พิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้สำเร็จการปฏิบัติสหกิจศึกษา

ผู้เข้าชมทั้งหมด 325 ครั้ง

แนวทางการพัฒนา และบริหารหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-BasedEducation (OBE) & เกณฑ์ AUN-QA

แนวทางการพัฒนา และบริหารหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-BasedEducation (OBE) & เกณฑ์ AUN-QA

โดย ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ ม.ราชภัฏจันทรเกษม ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผู้เข้าชมทั้งหมด 497 ครั้ง

สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อที่ได้รับรางวัล Bast Paper Award การนำเสนอบทความเรื่อง “Teaching English for the Media using Practice-Based Communication”

สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อที่ได้รับรางวัล Bast Paper Award การนำเสนอบทความเรื่อง “Teaching English for the Media using Practice-Based Communication”

สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อที่ได้รับรางวัล Bast Paper Award การนำเสนอบทความเรื่อง “Teaching English for the Media using Practice-Based Communication” สาขาการศึกษา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Innovation for the Creative Economy) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

ผู้เข้าชมทั้งหมด 661 ครั้ง

อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award ด้านนวัตกรรมบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award ด้านนวัตกรรมบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ ที่ได้รับรางวัล Best Paper Awardด้านนวัตกรรมบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว จากการนำเสนอบทความเรื่อง “นวัตกรรมเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจเชิงแบ่งปันในการจัดกิจกรรมงานวิ่ง จอมบึงมาราธอน” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Innovation for the Creative Economy) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

ผู้เข้าชมทั้งหมด 415 ครั้ง

Pin It on Pinterest