งานเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร … สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดงานมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร … สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฯ และผศ.ดร.วรรณา โชคบันดาลสุข ณ ลานกิจกรรมใต้ตึก...

คณะวิทยาการจัดการและทีม U2T ร่วมต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.

คณะวิทยาการจัดการและทีม U2T ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.และคณะตรวจเยี่ยมติดตามโครงการ U2T มหาวิทยาลัย สู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2...