Asst. Prof. Nuttavadee Sawangngam

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ผศ.ณัฐวดี...

Thailand Reserach 64

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.อัจฉรียา โชติกลาง และ คุณศุภฤกษ์ สายแก้ว อาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในงาน Thailand Research Expo 2021 Award พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ...

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สสส. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า

ผศ.ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สสส. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า 10...