คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ (ปัจจุบัน)

อ.ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
(พ.ศ. 2560 – 2563)


ผศ.ดร.ธีรศักดิ์  แสงสัมฤทธิ์
(พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556)


ผศ.อำนวย สุนทรวาท
(พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2552)

อาจารย์ประสิทธิ์  เทียมเดช
(พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2538, พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2546)

ผศ.ธันวิน  ปิ่นเขียว
(พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2534)

อาจารย์กนก ใบบัว
(พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2530)

คณะกรรมการประจำคณะฯ
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งตามโครงสร้าง ตำแหน่งกรรมการ
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  เพิ่มชาติ คณบดี ประธานกรรมการ
2 อาจารย์ ดร.กุลยา  อนุโลก รองคณบดี รองประธานกรรมการ
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
4 นายปฐมพร  เจียสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
5 นายพิสิฐ  เสือสมิง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา  โพธิ์พรม ผู้แทนประธานสาขาวิชา กรรมการ
7 อาจารย์ ดร.พนารัตน์  แสงวิจิตร ผู้แทนประธานสาขาวิชา กรรมการ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา  โชคบรรดาลสุข ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ กรรมการ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลำใย  มีเสน่ห์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ กรรมการ
10 นางสุธีร์กานต์  แก้วนารายณ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  เพิ่มชาติ คณบดี
2 อาจารย์ ดร.กนกวรรณ แสนเมือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพ
3 อาจารย์ ดร.กุลยา  อนุโลก รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
4 อาจารย์อภิเชษฐ์  ขำเลิศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
5 อาจารย์ ดร.ปิรันธ์  ชิณโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่น
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา  สะรุโณ ประธานสาขาวิชาการบัญชี
7 อาจารย์อภิเชษฐ์  ขำเลิศ ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
8 อาจารย์ ดร.กนกวรรณ แสนเมือง ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติรัตน์  เจริญสุข ประธานสาขาวิชาการตลาด
10 อาจารย์ ดร.พนารัตน์  แสงวิจิตร ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา  โพธิ์พรม ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ
12 อาจารย์ ดร.เขตรัฐ  พ่วงธรรมรงค์ ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
13 นางสุธีร์กานต์  แก้วนารายณ์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน
รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพ
(อ.ดร.กนกวรรณ แสนเมือง)

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(อ.พิเชษฐ ขำเลิศ)

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
(อ.ดร.กุลยา อนุโลก)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่น
(อ.ดร.ปิรันธ์  ชิณโชติ)

หลักสูตร/สาขาวิชา

1)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

2)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

3)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

4)  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

5)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ

6)  หลักสูตรนิเทศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และ

     นวัตกรรมสื่อ

สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

งานบริหารจัดการ
– งานธุรการและงานประชุม
– งานบริหารทรัพยากรบุคคล
– งานการเงินและบัญชี
– งานบริหารพัสดุ
– งานแผนและงบประมาณ
– งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษา
– งานบริการวิชาการและงานหลักสูตร
– งานกิจการนักศึกษา
– งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
– งานโสตทัศนูปกรณ์
– งานบริการสื่อ และประชาสัมพันธ์

Define

Aenean eu leo quam. ornare sem lacinia quam venenatis. Nullam quis risus eget urna mollis ornare

Design

Aenean eu leo quam. ornare sem lacinia quam venenatis. Nullam quis risus eget urna mollis ornare 

Refine

Aenean eu leo quam. ornare sem lacinia quam venenatis. Nullam quis risus eget urna mollis ornare

Build

Aenean eu leo quam. ornare sem lacinia quam venenatis. Nullam quis risus eget urna mollis ornare 

Website Development

Elegant Job Recruiters Website Architecture

Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus. Donec rutrum congue leo eget malesuada. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus

Website Design

Monarch Language School Design

Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus. Donec rutrum congue leo eget malesuada. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus