Select Page

สาขาการบัญชี

ประวัติความเป็นมา
           คณะวิทยาการจัดการ  เริ่มด้วยพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527  กำหนดให้วิทยาลัยครูจัดการศึกษาในสาขาต่างๆ แก่บุคคลทั่วไป  ตามความต้องการของท้องถิ่น  (มาตรา 5)  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง  พ.ศ. 2528  ให้มีคณะวิทยาการจัดการ  ประกอบด้วย  3  ภาควิชา  คือ  ภาควิชาบริหารธุรกิจและรัฐกิจ  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  และภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ในปี พ.ศ. 2537  ภาควิชาการเงินและการบัญชี  เมื่อเริ่มตั้งขึ้นมีการรับสมัครอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสาขา  จำนวน  4  คน  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา  ศิลปวิลาวัณย์  เป็นหัวหน้าภาควิชาเปิดสอนในระดับปริญญาตรี  สาขาศิลปศาสตร์  หลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการ  โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปแขนงการบัญชี  และโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจแขนงการบัญชี  โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษา  4  ปี  ต่อมาในปี พ.ศ. 2541  ได้ทำการเปิดสอนระดับปริญญาตรี   4  ปี  สาขาศิลปศาสตร์  หลักสูตรบริหารธุรกิจโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ  แขนงการเงินการธนาคาร
          ปลายปีการศึกษา  พ.ศ. 2541  ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างการบริหารงานภายในคณะโดยทำการปิดภาควิชาต่างๆ ในสังกัดโปรแกรมบริหารธุรกิจและการจัดการทั้งหมด  โดยปรับโครงสร้างการบริหารใหม่เป็นโปรแกรมวิชา  2  โปรแกรม  ได้แก่  โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจและโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  โดยมีผู้ประสานงานตามแขนงวิชาต่างๆ ในส่วนของแขนงวิชาการเงินและการบัญชี  ก็ยังมีการดำเนินงานรับช่วงต่อจากภาควิชาการเงินและการบัญชีต่อไป  โดยเปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ  แขนงวิชาการบัญชี  และแขนงการเงินการธนาคาร  และดำเนินการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง  โดยสังกัดอยู่ในโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจและโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมาโดยตลอด
          ต่อมาในปี  พ.ศ. 2546  ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างการบริหารงานภายในคณะใหม่โดยจัดการบริหารงานตามวิชาเอกที่มีนักศึกษาเรียนอยู่และได้ทำการปรับโครงสร้างโปรแกรมบริหารธุรกิจใหม่โดยแบ่งเป็นโปรแกรมวิชาการบัญชีได้เริ่มจัดตั้งขึ้นโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรณิกา  ศิลปวิลาวัณย์  ดำรงตำแหน่งประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี  และได้เปิดทำการสอนใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)ในระดับปริญญาตรี 4 ปีและปริญญาตรี   2  ปี (หลังอนุปริญญา)  และหลักสูตรบัญชีบัณฑิตในระดับปริญญาตรี   4  ปี  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโปรแกรมวิชาการบัญชีได้มีการพัฒนามาตลอดระยะเวลา  และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบัณฑิตสาขาการบัญชี  ให้ออกมาเพื่อรับใช้และตอบสนองความต้องการของสังคม  ตามหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ไม่ว่าจะเป็นบริษัท  ห้างร้าน  ส่วนราชการ  และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการเงินและการบัญชีให้มีคุณภาพ  และคงไว้ซึ่งคุณธรรม  จริยธรรม  ตามจรรยาบรรณของนักบัญชี  ปีการศึกษา พ.ศ. 2552  มีการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานจากโปรแกรมวิชาการบัญชีเปลี่ยนเป็นสาขาวิชาการบัญชี  ได้เปิดทำการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) โดยสาขาวิชาการบัญชีมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาชีพทางการบัญชีให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือและมีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี  เพื่อรับใช้สังคมไทย-สากลได้เป็นอย่างดีและเต็มศักยภาพ ต่อไป  ตามปณิธาน ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

ปรัชญาของหลักสูตร
              หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะดีทางด้านการบัญชี  สามารถใช้วิจารณญาณในการแก้ไขปัญหา  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  กฎหมายและสังคม  โดยคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
 คุณลักษณะบัณฑิต
               คุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชีตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  มีดังนี้
              1. บัณฑิตมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ  สามารถปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพการ
บัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น นักบัญชี  ผู้ตรวจสอบภายใน  สมุห์บัญชี  ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี  วิเคราะห์งบการเงิน  เสนอข้อมูลในการตัดสินใจแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจอันจะส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ
              2. บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งการพัฒนา  และปรับปรุงความเป็นอยู่  คุณภาพชีวิตของตนและสังคมได้อย่างเหมาะสม
              3. บัณฑิตมีคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย  รอบคอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  ขยันหมั่นเพียร  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  รับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยในการประกอบอาชีพด้านบัญชีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมได้เป็นอย่างดี
              4. บัณฑิตมีบุคลิกที่ดี  เป็นที่น่าเชื่อถือ  เหมาะสมแก่การประกอบอาชีพ  สามารถใช้วิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงได้ในบริบทสังคมไทย-สากลได้เป็นอย่างดี
 สถานที่ตั้งหรืออาคารที่ตั้ง
       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีสถานที่ตั้งที่อาคารเรียนรวม ตึก 11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

จบแล้วเป็นอะไร

 • นักตรวจสอบบัญชี 
 • นักวิเคราะห์การลงทุน
 • นักวิเคราะห์บัญชี
 • Fund Manager
 • นักการบัญชี
 • Risk Manager
 • Credit Analyst 
 • Business Relationship Manager
 • Marketing Officer 
 • Entrepreneur
 • Investment Consultant
วุฒิการศึกษาที่จะได้รับ

Bachelor of Accountancy

B.Acc. in Accounting

รายวิชาที่เปิดสอน

B.Acc. – Bachelor of Accountancy (Accounting)

Degree Plan for 4-Year Normal Track

Year 1 Semester 1

Course NumberCourse TitleCredits
 General Education9
GE62101English Speaking and Listening Skills3
GE62101Thai for Communication3
GE62209Healthy Management for Leadership3
 Core Courses 
AC62501Introduction to Principle Accounting3
GM62501Organization and Management3
Total15

 Year 1 Semester 2

Course NumberCourse TitleCredits
 General Education 
GE62107Basic Chinese3
 Core Course 
AC62502Computer Application to Accounting3
BE62613English for Business3
LW62732Business Laws3
MK62501Principle of Marketing3
 Major Requirements 
AC62602Intermediate Accounting 13
Total21

Year 2 Semester 1

Course NumberCourse TitleCredits
 General Education 
GE62211Information Technology for Works3
GE62301The King Philosophy for Local Development3
 Core Courses 
AC62504Taxation in Business3
MS62731Business Statistics3
EC62502Quantitative Analysis3
 Major Requirements 
AC62603Intermediate Accounting 23
 Major Elective Courses 
XXXXXXXxxxxxxxxxxxxx3
Total24

Year 2 Semester 2

Course NumberCourse TitleCredits
 General Education 
GE62303The Future of Thai Society and Changing World3
GE6240121st Century Skills for Living and Occupations3
 Core Courses 
AC62503Business Finance3
EC62501Principle of Economics3
 Major Requirements 
AC62601Accounting System Design3
AC62604Cost Accounting 13
 Major Elective Courses 
xxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxx3
Total21

Year 3 Semester 1

Course NumberCourse TitleCredits
 General Education 
GE62413Business Mathematics3
GE62415Thinking and Decision Making3
 Major Requirements 
AC62605Cost Accounting 23
AC62606Advanced Accounting 13
AC62609Tax Accounting3
AC62612Information System and Programing Application for Accounting3
AC62613Accounting Research Methodology3
Total21

Year 3 Semester 2

Course NumberCourse TitleCredits
 Major Requirements 
AC62606Advanced Accounting 13
AC62608Financial Reports and Analysis3
AC62610Auditing3
AC62614Accounting Research3
 Major Elective Courses 
xxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxx6
Total18

Year 4 Semester 1

Course NumberCourse TitleCredits
 Major Requirements 
AC62611Internal Control and Auditing3
 Major Elective Courses 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3
 Free Elective Courses 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6
 Field Experience 
CO62801 orPreparation for Field Experience in Accounting1
BA62801Preparation for Cooperative Education1
Total13

Year 4 Semester 2

Course NumberCourse TitleCredits
 Field Experience 
CO62802 orField Experience in Accounting6
BA62802Cooperative Education6
Total6

หลักสูตร
  B.Acc. in Accounting  
General Education30 credits
Languages and Communication9 credits
Humanities6 credits
Social Sciences6 credits
Mathematics, Science and Technology9 credits
Professional Education100 credits
Core Courses36 credits
Major Requirements42 credits
Major Electives15 credits
Field Experience7 credits
Free Electives6 credits
Total136 credits

ค่าใช้จ่าย

First Term : 9,000 THB

Total Fees: 72,000 THB

*Tuition fee for the academic year 2020

ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,956 ครั้ง, ผู้เข้าชมวันนี้ 2 ครั้ง

Pin It on Pinterest

Shares