Select Page
  • https://www.facebook.com/mns.mcru.ac.th
  • Twitter#
  • mns@mcru.ac.th

📌ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมโครงการ
“สัมมนาวิชาการพัฒนากำลังคนสู่ตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 และปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564”

ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์

พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
🔸คุณเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

📍กิจกรรมภายในโครงการ

  • การสัมมนาให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  • การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำภาคเรียน 2/2564
  • การแสดงนิทรรศการโครงงานสหกิจศึกษาในรูปแบบโปสเตอร์
  • พิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้สำเร็จการปฏิบัติสหกิจศึกษา

ผู้เข้าชมทั้งหมด 87 ครั้ง, ผู้เข้าชมวันนี้ 1 ครั้ง

Pin It on Pinterest