Select Page

               สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้จัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการแก่อาจารย์บุคลากร และนักศึกษา ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานทั้งมหาวิทยาลัย (microsoft volume license) ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงรุ่นซอฟต์แวร์ใหม่ผ่าน Security patch หรือ Hot fix ให้มีความทันสมัยปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อปัญหา การโจมตี บุกรุกทางระบบ เครือข่าย เมื่อมีการแพร่กระจายของไวรัส เวิร์ม โทรจัน หรือ สปายแวร์                 โดยสามารถติดต่อขอรับสิทธิการใช้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมชุดออฟฟิศ ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำคณะ /หรือขอรับรหัสผลิตภัณฑ์ (กรณีติดตั้งเอง) ได้ที่ แบบฟอร์มขอรับรหัสผลิตภัณฑ์

 โปรแกรม รายละเอียด สำหรับ
 Windows ซอฟต์แวร์การจัดการระบบ อาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา
 Microsoft Office ซอฟต์แวร์เพื่องานสำนักงาน อาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา
 Microsoft Office 365     ซอฟต์แวร์เพื่องานสำนักงานแบบออนไลน์/ออฟไลน์ อาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา

                  เนื่องจากระบบปฏิบัติการและโปรแกรมออฟฟิศ เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอความร่วมมือ อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทำความเข้าใจข้อตกลง และปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับรหัสผลิตภัณฑ์ ดังนี้ รหัสผลิตภัณฑ์ และโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์นี้ อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเท่านั้น

                 1. ห้ามนำรหัสผลิตภัณฑ์แจกจ่ายให้กับบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
                 2. รหัสผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สามารถติดตั้งได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
                 3. หากดำเนินการติดตั้งยังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวต้องเป็นเครื่องที่ใช้เพื่องานของมหาวิทยาลัย และจะต้องลบหรือถอนโปรแกรมที่ติดตั้งผ่านข้อตกลงนี้ออกทั้งหมด เมื่อสิ้นสุดการทำงานที่ได้รับมอบหมายหรือพ้นสภาพการเป็นบุคคลากรของมหาวิทยาลัย
                 4. ซอฟแวร์เหล่านี้มีขอบเขตการใช้งานเฉพาะบุคคล ห้ามแจกจ่ายซอฟต์แวร์ไปยังบุคคลอื่น
                 5. ไม่อนุญาตให้แก้ไข หรือดัดแปลงหรือปรับแก้รหัสซอฟต์แวร์ในทางที่จะละเมิดลิขสิทธิ์

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ : 0-3272-0536-9 ต่อ 1200

ผู้เข้าชมทั้งหมด 250 ครั้ง, ผู้เข้าชมวันนี้ 2 ครั้ง

Pin It on Pinterest