วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดงานมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร … สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฯ และผศ.ดร.วรรณา โชคบันดาลสุข ณ ลานกิจกรรมใต้ตึก 11 คณะวิทยาการจัดการ โดยผศ.ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ คณบดีคณะวิทยาการจัดการกล่าวคำมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรร่วมงานในครั้งนี้