คณะวิทยาการจัดการและทีม U2T ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.และคณะตรวจเยี่ยมติดตามโครงการ U2T มหาวิทยาลัย สู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว.) และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง