คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

บริเวณลานหน้าคณะวิทยาการจัดการ
                   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้พัฒนามาจากคณะวิชาวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งจัดตั้งในปี พ.ศ.2528 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง อนุวัตร ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ที่กำหนดให้วิทยาลัยครูมีภารกิจในการจัดการศึกษาสาขาต่างๆ แก่บุคลากรทั่วไปตามความต้องการของท้องถิ่น                     วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงจึงได้จัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการขึ้นโดยโอนนักศึกษาและทรัพย์สินของภาควิชาการสหกรณ์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมกับโครงการผลิตครูเทคนิคอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกการจัดการสำนักงาน (ป.กศ.สูง การจัดการสำนักงาน) คณะวิชาครุศาสตร์มาสังกัดคณะวิทยาการจัดการ แบ่งส่วนราชการเป็นภาควิชาบริหารธุรกิจและรัฐกิจ ภาควิชาการตลาด และภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในต้นปีการศึกษา 2528 ได้เปิดสอนระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 2 วิชาเอก คือวิชาเอกการสหกรณ์ และวิชาเอกการจัดการสำนักงานภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา 2528 ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) วิชาเอกการจัดการทั่วไป สำหรับนักศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)
ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2538 มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติสภาสถาบันราชภัฏทำให้มีการเปลี่ยนแปลงจาก “วิทยาลัยครู” เป็น “สถาบันราชภัฏ” ซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนชื่อและสถานภาพ ตำแหน่งบริหาร และส่วนราชการ คือ “อธิการ” เป็น “อธิการบดี” “คณะวิชา” เป็น “คณะ” และ “หัวหน้าคณะ” เป็น “คณบดี”
                    คณะวิทยาการจัดการ มีที่ตั้งสำนักงานคณะ ณ อาคารเรียน 3 จนกระทั้งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนรวม 6 ชั้น เสร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 2542 จึงย้ายที่ตั้งสำนักงานคณะวิทยาการจัดการมาอยู่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 1
ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ จนถึงปัจจุบัน

    อาจารย์กนก ใบบัว   พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2530
    ผศ.ธันวิน  ปิ่นเขียว  พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2534
    อาจารย์ประสิทธิ์  เทียมเดช    พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2538, พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2546
    ผศ.อำนวย สุนทรวาท   พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2552
    ผศ.ดร.ธีรศักดิ์  แสงสัมฤทธิ์ พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556
    ผศ.สุนิสา โพธิ์พรม พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560
    อ.ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน