รายชื่อโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2563

ลำดับที่การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นผู้รับผิดชอบ
1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถการบริหารจัดการสินค้าเกษตรกรสมัยใหม่ของผู้ประกอบ การในตลาดเกษตรกร จังหวัดราชบุรีผศ.ดร.นงลักษณ์  เพิ่มชาติ
2.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยว ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีผศ.ดร.สัจจา    ไกรศรรัตน์
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาธุรกิจชุมชน ผ่านวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
จากฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มความแข็งแกร่งเศรษฐกิจฐานราก
อ.ดร.อภิลักษณ์  ธรรมวิมุตติ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าสินค้า  อ.ดร.ธีร์วรา  สุตัณฑวิบูลย์
สาขาวิชาการบัญชี
5.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาตลาดดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวของตลาดเฌอซี๊ญ่า อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีอ.บุญงอกงาม  เอี่ยมศรีปลั่ง
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อความสามารถในการแข่งขันผ่านทางช่องทางออนไลน์ของชุมชนโป่งกระทิงผศ.อัจฉรียา  โชติกลาง
สาขาวิชาการตลาด
7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจดิจิทัล “ปั้นเกษตรกร SME สู่ธุรกิจดิจิทัล”  อ.ดร.พนารัตน์  แสงวิจิตร
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
8.โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ตำบลหินกอง  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี
– การอบรมเชิงปฏิบัติการในการออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ที่แสดงถึงคุณค่าและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชน
– การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดทำเส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
– การอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์อาสานำเที่ยวในท้องถิ่น และรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชนผ่านโลกออนไลน์
– การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ ภาชนะบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกใช้ในชุมชน
– การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตที่โปร่งใสและเป็นธรรม  
อ.อภิเชษฐ์ ขำเลิศ ผศ.ดร.นงลักษณ์  เพิ่มชาติ
ผศ.สุนิสา  โพธิ์พรม
9.โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี
– การอบรมเชิงปฏิบัติการในการออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ที่แสดงถึงคุณค่าและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชน
– การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดทำเส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
– การอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์อาสานำเที่ยวในท้องถิ่นและรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชนผ่านโลกออนไลน์
– การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบภาชนะบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกใช้ในชุมชน
– การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตที่โปร่งใสและเป็นธรรม
ผศ.อัจฉรียา  โชติกลาง
นายศุภฤกษ์  สายแก้ว
10.โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)  ตำบลนครชุมม์ อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี
– ส่งเสริมการท่องเที่ยวมอญนครชุมม์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเทศกาลและงานประเพณี ด้วยการจัดเทศกาลงานประเพณีท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
– พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อต่อยอดขยายผลสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง
– พัฒนาผู้ประกอบการชุมชนสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนแบบพึ่งพาตนเอง ด้วยการส่งเสริมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวโดยใช้นโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ผศ.ดร.สัจจา    ไกรศรรัตน์
11.โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)  ตำบลคุ้งพยอม  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี
– การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดวัฒนธรรม “ตลาดเมืองคุ้ง” ในตำบลคุ้งพะยอม ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการจับจ่ายใช้สอยเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นอาชีพทางเลือกและอาชีพเสริมสำหรับคนในชุมชน
– พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มมูลค่าสวนละมุดร้อยปี และพัฒนาอาชีพเสริมของเกษตรกรจากละมุดซึ่งเป็นผลผลิตจากสวนเกษตรของชุมชนและเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยว
– การพัฒนาอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักรสานเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน ตำบลคุ้งพะยอม อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี
– การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
ผศ.ดร.สัจจา    ไกรศรรัตน์
12.โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)  ตำบลคุ้งประสาทสิทธิ์  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี
– การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (SDGsPGS) ตลอดห่วงโช่อุปทาน
– การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งเกษตรแบบชุมชนมีส่วนร่วม – การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้คุณลักษณะทางกายภาพ เคมี และชีวภาพเกษตรอินทรีย์
– การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีดิจิทัล การเงิน สังคม และทักษะอาชีพในชุมชนและโรงเรียน
อ.ดร.ทัศนีย์  นาคเสนีย์
13.โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)  ตำบลคุ้งจอมประทัด  อำเภอวัดเพลง  จังหวัดราชบุรี
– สำรวจและจัดทำข้อมูลบริบทชุมชน
– การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่
– การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับสินค้าชุมชน
– การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชน
อ.ดร.รัชนิดา  รอดอิ้ว ผศ.สุนิสา  โพธิ์พรม
14.โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)  ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี
– การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดทำเส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และช่องทางการ
สื่อสารทางการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชนผ่านโลกออนไลน์
– การอบรมเชิงปฏิบัติการมัคคุเทศก์อาสานำเที่ยวในท้องถิ่นและรูปแบบการสื่อสารทางการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชนผ่านโลกออนไลน์
– การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบภาชนะบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกใช้ในชุมชน
– การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตที่โปร่งใสและเป็นธรรม
อ.ดร.ปิรันธ์  ชิณโชติ อ.ดร.กนกวรรณ  แสนเมือง