รายชื่อโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2564

ที่ชื่อโครงการผู้รับผิดชอบ
1โครงการราชภัฏร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น เพื่อยกระดับทักษะทางวิชาชีพและวิชาการของประชาชนจังหวัดราชบุรี ให้ทันสมัย พึ่งพาตนเองได้ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
1.1โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชนผ่านนวัตกรรม และ การแลกเปลี่ยน  องค์ความรู้ จากฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น เพิ่มความแข็งแกร่งเศรษฐกิจรากฐานตลาดโอ๊ะป่อย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
1.2โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสร้างคอนเทน ทางด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายออนไลน์ของชุมชนบ้านรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  สาขาวิชาการตลาด
1.3โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนทางการเงิน การคิดต้นทุนสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับสินค้าในชุมชน  สาขาวิชาการบัญชี
1.4โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดทำสื่อไวรัลวิดีโอสำหรับผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี  สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ
1.5โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์ธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล “ขายออนไลน์ให้ปังด้วย Line OA + Line My Shop”  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
1.6โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นในการรับรองการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
1.7โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ด้วยสมาร์ทโฟน  อ.ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
2.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อ.ดร.กนกวรรณ แสนเมือง