รายชื่อโครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2564

ลำดับการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นผู้รับผิดชอบ
1โครงการ ราชภัฏร่วมใจพัฒนาท้องถิ่น เพื่อยกระดับทักษะทางวิชาการของประชาชน จังหวัดราชบุรี ให้ทันสมัยพึ่งพาตนเองได้ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
1.1โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจชุมชน ผ่านนวัตกรรม และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จากฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น เพิ่มความแข็งแกร่งเศรษฐกิจฐานราก ตลาดโอ๊ะป่อย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
1.2โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสร้าง คอนเทน ทางด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายออนไลน์ของชุมชนห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีสาขาวิชาการตลาด
1.3โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนทางการเงิน การคิดต้นทุนสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับสินค้าในชุมชนสาขาวิชาการบัญชี
1.4โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดทำสื่อไวรัลวิดีโอสำหรับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ
1.5โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชาสัมพันธ์ธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนและบุคคลทั่วไปสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
1.6โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นในการรับรองการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในชุมชนสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
1.7โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ด้วยสมาร์ทโฟนอ.ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
2โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอ.ดร.กนกวรรณ แสนเมือง
3โครงการสัมมนาการพัฒนาอาหารชาติพันธุ์พื้นถิ่นด้วยแนวคิดวิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร (Molecular Gastronomy)ผศ.ดร.สัจจา ไกรศรรัตน์