คณะวิทยาการจัดการ และทีมผู้บริหารเข้าร่วมประชุมกับเทศบาลตำบลหินกอง เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการถ้ำเขาบิน

ผศ.ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และทีมผู้บริหารเข้าร่วมประชุมกับเทศบาลตำบลหินกอง เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการถ้ำเขาบินให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ (1138) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ในวันที่ 27 ม.ค.2565 คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวถ ้าเขาบิน ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ณ ห้องประชุมถ ้าเขาบิน ต้าบลหินกอง อ้าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายอรรถพล พระลักษณ์ นายกเทศบาลต้าบลหินกอง เป็นประธาน โดยมีตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา โพธิ์พรม และอาจารย์ ดร.กนกวรรณ แสนเมือง ร่วมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในพื นที่ ส้านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และตัวแทนภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ   

  1. วิเคราะห์และเสนอแนวทางและมาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืน
  2. เสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาถ้ำเขาบิน
  3. ด้าเนินการด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทุกช่องทาง
  4. ก้ากับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 คณะอนุกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเขาบิน ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ (1138) อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีนายอรรถพลพระลักษณ์ นายกเทศบาลตำบลหินกอง เป็นประธาน ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา โพธิ์พรม อาจารย์ ดร.กนกวรรณ แสนเมืองและอาจารย์ ดร.ปิรันธ์ ชิณโชติ คณะอนุกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเขาบิน และภาคีที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะเพื่อหากรอบการพัฒนาภายในถ้ำเขาบินและบริเวณภายนอกถ้ำเขาบิน