โครงสร้างการบริหาร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 • ผศ.ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ (ปัจจุบัน)
 • อ.ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์
  (พ.ศ. 2560 – 2563)
 • ผศ.ดร.ธีรศักดิ์  แสงสัมฤทธิ์
  (พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556)
 • ผศ.อำนวย สุนทรวาท
  (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2552)
 • อาจารย์ประสิทธิ์  เทียมเดช
  (พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2538, พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2546)
 • ผศ.ธันวิน  ปิ่นเขียว
  (พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2534)
 • อาจารย์กนก ใบบัว
  (พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2530)
รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพ
  (อ.ดร.กนกวรรณ แสนเมือง)
 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
  (อ.พิเชษฐ ขำเลิศ)
 • รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
  (อ.ดร.กุลยา อนุโลก)
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่น
  (อ.ดร.ปิรันธ์  ชิณโชติ)
คณะกรรมการประจำคณะฯ
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  เพิ่มชาติ คณบดี ประธานกรรมการ
2 อาจารย์ ดร.กุลยา  อนุโลก รองคณบดี รองประธานกรรมการ
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
4 นายปฐมพร  เจียสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
5 นายพิสิฐ  เสือสมิง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา  โพธิ์พรม ผู้แทนประธานสาขาวิชา กรรมการ
7 อาจารย์ ดร.พนารัตน์  แสงวิจิตร ผู้แทนประธานสาขาวิชา กรรมการ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา  โชคบรรดาลสุข ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ กรรมการ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลำใย  มีเสน่ห์ ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำ กรรมการ
10 นางสุธีร์กานต์  แก้วนารายณ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  เพิ่มชาติ คณบดี
2 อาจารย์ ดร.กนกวรรณ แสนเมือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพ
3 อาจารย์ ดร.กุลยา  อนุโลก รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงบประมาณ
4 อาจารย์อภิเชษฐ์  ขำเลิศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
5 อาจารย์ ดร.ปิรันธ์  ชิณโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่น
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา  สะรุโณ ประธานสาขาวิชาการบัญชี
7 อาจารย์อภิเชษฐ์  ขำเลิศ ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
8 อาจารย์ ดร.กนกวรรณ แสนเมือง ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติรัตน์  เจริญสุข ประธานสาขาวิชาการตลาด
10 อาจารย์ ดร.พนารัตน์  แสงวิจิตร ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา  โพธิ์พรม ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ
12 อาจารย์ ดร.เขตรัฐ  พ่วงธรรมรงค์ ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
13 นางสุธีร์กานต์  แก้วนารายณ์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน
หลักสูตร/สาขาวิชา

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

4) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ

6) หลักสูตรนิเทศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ

สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

งานบริหารจัดการ
– งานธุรการและงานประชุม
– งานบริหารทรัพยากรบุคคล
– งานการเงินและบัญชี
– งานบริหารพัสดุ
– งานแผนและงบประมาณ
– งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษา
– งานบริการวิชาการและงานหลักสูตร
– งานกิจการนักศึกษา
– งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
– งานโสตทัศนูปกรณ์
– งานบริการสื่อ และประชาสัมพันธ์