สาขาการบัญชี

ประวัติความเป็นมา

คณะวิทยาการจัดการ  เริ่มด้วยพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527  กำหนดให้วิทยาลัยครูจัดการศึกษาในสาขาต่างๆ แก่บุคคลทั่วไป  ตามความต้องการของท้องถิ่น  (มาตรา 5)  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง  พ.ศ. 2528  ให้มีคณะวิทยาการจัดการ  ประกอบด้วย  3  ภาควิชา  คือ  ภาควิชาบริหารธุรกิจและรัฐกิจ  ภาควิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  และภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ในปี พ.ศ. 2537  ภาควิชาการเงินและการบัญชี  เมื่อเริ่มตั้งขึ้นมีการรับสมัครอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสาขา  จำนวน  4  คน  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา  ศิลปวิลาวัณย์  เป็นหัวหน้าภาควิชาเปิดสอนในระดับปริญญาตรี  สาขาศิลปศาสตร์  หลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการ  โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปแขนงการบัญชี  และโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจแขนงการบัญชี  โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษา  4  ปี  ต่อมาในปี พ.ศ. 2541  ได้ทำการเปิดสอนระดับปริญญาตรี   4  ปี  สาขาศิลปศาสตร์  หลักสูตรบริหารธุรกิจโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ  แขนงการเงินการธนาคาร
          ปลายปีการศึกษา  พ.ศ. 2541  ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างการบริหารงานภายในคณะโดยทำการปิดภาควิชาต่างๆ ในสังกัดโปรแกรมบริหารธุรกิจและการจัดการทั้งหมด  โดยปรับโครงสร้างการบริหารใหม่เป็นโปรแกรมวิชา  2  โปรแกรม  ได้แก่  โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจและโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  โดยมีผู้ประสานงานตามแขนงวิชาต่างๆ ในส่วนของแขนงวิชาการเงินและการบัญชี  ก็ยังมีการดำเนินงานรับช่วงต่อจากภาควิชาการเงินและการบัญชีต่อไป  โดยเปิดรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ  แขนงวิชาการบัญชี  และแขนงการเงินการธนาคาร  และดำเนินการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง  โดยสังกัดอยู่ในโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจและโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปมาโดยตลอด
          ต่อมาในปี  พ.ศ. 2546  ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างการบริหารงานภายในคณะใหม่โดยจัดการบริหารงานตามวิชาเอกที่มีนักศึกษาเรียนอยู่และได้ทำการปรับโครงสร้างโปรแกรมบริหารธุรกิจใหม่โดยแบ่งเป็นโปรแกรมวิชาการบัญชีได้เริ่มจัดตั้งขึ้นโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
กรรณิกา  ศิลปวิลาวัณย์  ดำรงตำแหน่งประธานโปรแกรมวิชาการบัญชี  และได้เปิดทำการสอนใน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)ในระดับปริญญาตรี 4 ปีและปริญญาตรี   2  ปี (หลังอนุปริญญา)  และหลักสูตรบัญชีบัณฑิตในระดับปริญญาตรี   4  ปี  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโปรแกรมวิชาการบัญชีได้มีการพัฒนามาตลอดระยะเวลา  และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบัณฑิตสาขาการบัญชี  ให้ออกมาเพื่อรับใช้และตอบสนองความต้องการของสังคม  ตามหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ไม่ว่าจะเป็นบริษัท  ห้างร้าน  ส่วนราชการ  และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านการเงินและการบัญชีให้มีคุณภาพ  และคงไว้ซึ่งคุณธรรม  จริยธรรม  ตามจรรยาบรรณของนักบัญชี  ปีการศึกษา พ.ศ. 2552  มีการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานจากโปรแกรมวิชาการบัญชีเปลี่ยนเป็นสาขาวิชาการบัญชี  ได้เปิดทำการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) โดยสาขาวิชาการบัญชีมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาชีพทางการบัญชีให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือและมีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี  เพื่อรับใช้สังคมไทย-สากลได้เป็นอย่างดีและเต็มศักยภาพ ต่อไป  ตามปณิธาน ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะดีทางด้านการบัญชี  สามารถใช้วิจารณญาณในการแก้ไขปัญหา  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  กฎหมายและสังคม  โดยคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

คุณลักษณะบัณฑิต

   คุณลักษณะบัณฑิตของสาขาวิชาการบัญชีตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  มีดังนี้
              1. บัณฑิตมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ  สามารถปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพการ
บัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น นักบัญชี  ผู้ตรวจสอบภายใน  สมุห์บัญชี  ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษี  วิเคราะห์งบการเงิน  เสนอข้อมูลในการตัดสินใจแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจอันจะส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศและระหว่างประเทศ
              2. บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งการพัฒนา  และปรับปรุงความเป็นอยู่  คุณภาพชีวิตของตนและสังคมได้อย่างเหมาะสม
              3. บัณฑิตมีคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย  รอบคอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  ขยันหมั่นเพียร  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  รับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยในการประกอบอาชีพด้านบัญชีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมได้เป็นอย่างดี
              4. บัณฑิตมีบุคลิกที่ดี  เป็นที่น่าเชื่อถือ  เหมาะสมแก่การประกอบอาชีพ  สามารถใช้วิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงได้ในบริบทสังคมไทย-สากลได้เป็นอย่างดี

สถานที่ตั้งหรืออาคารที่ตั้ง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีสถานที่ตั้งที่อาคารเรียนรวม ตึก 11 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
เลขที่ 46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

หลักสูตรที่เปิดสอน

ภาคปกติ

  ▶  หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 4 ปี
——————————————————–
  ▶  หลักสูตรเทียบโอน ปวส. (จบการศึกษาปริญญาตรีภายใน 2 ปี)

สมัครเรียน

ภาคพิเศษ

  ▶  หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 4 ปี
——————————————————–
  ▶  หลักสูตรเทียบโอน ปวส. (จบการศึกษาปริญญาตรีภายใน 2 ปี)

สมัครเรียน

แนวทางการประกอบอาชีพ

• ผู้ทำบัญชี
• ผู้วางระบบบัญชี
• ที่ปรึกษาด้านบัญชี ด้านการเงิน และด้านภาษีอากร
• นักตรวจสอบและควบคุมภายใน
• ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สมัครเรียน
หน่วยงานรองรับการฝึกปฏิบัติ/การทำงาน (MOU)

กิจกรรม