” คู่มือการสมัคร / เอกสารต่างๆ “

คณะวิทยาการจัดการ

นิเทศศาสตร์ฯ
การจัดการธุรกิจดิจิทัล

การจัดการทั่วไป

การบัญชี

นวัตกรรมการตลาด- 1

นวัตกรรมการตลาด- 2

การท่องเที่ยวฯ

สมัครเรียน ติดต่อเรา ?