” ทุนการศึกษา “

LOGO กยศ. | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)เอกสารที่ใช้กู้ยืมเงิน กยศ. รายใหม่ ปีการศึกษา 2566
(นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2-4 ที่จะขอกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2566 กับ มร.มจ. ครั้งแรก)

                1. เอกสารที่ต้องเตรียม (ชุดที่ 1 ) 
                    – แบบฟอร์ม กยศ. 101 จํานวน 1 ฉบับ
                    – บันทึกกิจกรรมจิตอาสาของปีการศึกษา 2565 อย่างน้อย 2 กิจกรรม
                    – สําเนาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
                    – รูปถ่ายชุดนักศึกษา 1- 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป

                    2. เอกสารที่ต้องเตรียม (ชุดที่ )
                    – หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลของผู้กู้/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้กู้/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
                    – หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว กยศ.102 (ใช้ในกรณีผู้ปกครองไม่มีรายได้ประจํา) พร้อมสําเนาบัตรข้าราชการกํานันหรือผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้รับรองรายได้
                    – หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (ใช้กรณีผู้ปกครองมีรายได้ประจํา) เช่น ทํางานในหน่วย งานของรัฐ,บริษัทเอกชน หรือห้างร้านต่างๆ ที่สามารถออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้กับลูกจ้างได้
                    – ใบหย่า (ถ้ามี)

                3. นักศึกษายื่นกู้ในระบบ DSL (วันที่ 1-16 ก.ค. 66)
                    
นักศึกษายื่นกู้และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารชุดที่ 2 และเอกสารอื่นๆ ที่กี่ยวข้องผ่านระบบให้ถูกต้องครบถ้วน (สามารถยื่นกู้ผ่านโทรศัพท์มือถือโดยดาวน์โหลด แอป กยศ. Connect)
                    (เอกสารฉบับจริงชุดที่ 1 และ 2 นําส่งที่กองพัฒนานักศึกษาซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง )

                ข้อควรระวัง รับรองเอกสารทุกฉบับด้วยเจ้าของเอกสารและใช้ปากกาน้ําเงิน เท่านั้น (ห้ามเขียนชื่อแทนเจ้าของเอกสารโดยเด็ดขาดเพราะถือเป็นการปลอม แปลงเอกสาร)

รายละเอียด
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
บันทึกกิจกรรมจิตอาสา
แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน
หนังสือรับรองการแยกกันอยู่
กลุ่ม กยศ. MCRU รายใหม่ ปีการศึกษา 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประเภทความสามารถพิเศษด้านกีฬา และความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และนาฏศิลป์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถได้แสดงออก โดยผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้ 

รายละเอียด
ใบสมัคร

การจัดสรรทุนการศึกษา เรียนดี ประพฤติดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

รายละเอียด
ใบสมัคร

ทุนการศึกษาจาก วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม”
สำหรับนักศึกษาที่ห้องการนำเใงินทุนไปสร้างรายได้ระหว่างเรียน 

ช้อ 1 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-4
1.2 เป็นผู้มีความประพฤติศึ
1.3 มีจิตอาสา
1.4 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00

ข้อ 2 หลักฐานการหมัตร
2.1 หลักฐานแสดงผลการเรียนที่เป็นปัจจุบัน
2.2 แฟัมสะสมผลงานที่แสตงกิจกรรมค้านจิดอาสาจนถึงภาคเรียนที่ 12564
2.3 หนังสือรับรองความประพฤติ โดยอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง
2.4 แผนการนำเงินไปลงทุนหารายได้ระหว่างเรียน หรือโครงการเดิมที่ได้ดำเนินการไป
แล้วและต้องการนำเงินไปลงทุนต่อ

รายละเอียด
ใบสมัคร

การจัดสรรทุนการศึกษา เรียนดี ประพฤติดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

รายละเอียด
ใบสมัคร