ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารการบริการวิชาการ
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART
หมวด
จำนวน
  เอกสารเบิก - จ่าย
  งานการเงินคณะวิทยาการจัดการ
10
  แบบฟอร์มบุคลากร
  แบบฟอร์มลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ลาไปต่างประเทศ ใบเบิกค่ารักษาพยาบาลของเอไอเอ ใบมอบฉันทะ ฯลฯ
6
  คำร้องต่างๆ
  ขอไปราชการ ออกคำสั่งไปราชการ ขอศึกษาดูงาน ฯลฯ
12
  แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
  แบบฟอร์มเกี่ยวกับผลการเรียน
5
  แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา
  แบบคำร้องต่างๆ
10
  คู่มือการใช้งาน
  คู่มือการใช้งานระบบต่างๆ ภายในคณะวิทยาการจัดการ
10
  แบบฟอร์มอื่นๆ
  
14
  โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัย
  
1
  เอกสารการพานักศึกษาไปนอกสถานที่
  หนังสือขออนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถานที่
2