ฐานข้อมูลงานวิจัยกองพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประวัติ-ปรัชญา-วิสัยทัศน์-โครงสร้างการบริหารการบริการวิชาการ
Administration in Accountingสาขาวิชาการท่องเที่ยวMANAGEMENTBUSINESS COMPUTERCOMMUNICATION ART
หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรโปรแกรมวิชาต่างๆ กระดานสนทนา ดาวน์โหลดเอกสาร ฐานข้อมูลงานวิจัย สำหรับผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล
งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน:- ยินดีต้อนรับ
:::::::: LINK ::::::::::::
Cheqa
.
.

ผศ.สุนิสา โพธิ์พรม
SUNISA PHOPHROM
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คอ.ม.เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

 
 
อ.ดร.พิมม์ญภัทร สุพรณพงศ์
PIMYAPUT SUPUNPONG
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
บธ.ด.การตลาด
อ.ณัฐวดี สว่างงาม
NUTTAVADEE SAWANGNGAM
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและชุมชน
บธ.ม.บริหารธุรกิจ
.
ผศ.นัยนา แคล้วเครือ
ประธานสาขาวิชาการบัญชี
บธ.ม.บัญชี
 
.
ผศ.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ
NONGLUCK PERMCHART
ประธานสาขาการจัดการทั่วไป
คอ.ม.ธุรกิจอุตสาหกรรม
.
   
ผศ.ชุติรัตน์ เจริญสุข
ประธานสาขาการตลาด
กศ.ม.ธุรกิจศึกษา
.
 
อ.ดร.กนกวรรณ แสนเมือง
ประธานสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ปร.ด.พัฒนาการท่องเที่ยว
 
.
 
ผศ.ดร.อรรณพ แสงภู
ประธานสาขานิเทศศาสตร์
นศ.ม.นิเทศศาสตร์พัฒนาการ
 
 
 
ผศ.ดร.วรรณา โชคบรรดาลสุข
WANNA CHOKBANDANSUK
ประธานสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กจ.ด.การจัดการธุรกิจ
 
 
 
ดร.เขตรัฐ พ่วงธรรมรงค์
KHETHRATH POENGTRUMMARONG
ประธานสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A.
Ph.D. TECHNOLOGY MANAGEMENT