สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
บริหารงานการศึกษาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ให้แก่นักศึกษา อาจารย์
และผู้มาติดต่อ ราชการทั้งภายในและภายนอก

สุธีร์กานต์ แก้วนารายน์

  • หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

– ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ (ศศ.ม.)
– โทร. 089-6159977
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1514
– E-mail : sk_mcru@hotmail.com

ณัฎฐ์ พงษ์อัคคศิรา

  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม.)
– โทร. 081-2932697
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1514
– E-mail : natmcru@gmail.com

จันทรา ริ้วเจริญฤทธิ์กุล

  • เจ้าหน้าที่่บริหารงานทั่วไป

– วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
– วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาเกษตรศาสตร์
– โทร. 083-3647373
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1515
– E-mail : 5232450mj@gmail.com

ศุภฤกษ์ สายแก้ว

  • นักวิชาการศึกษา

– ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ศศ.ม.)
– โทร. 083-815561
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1506
– E-mail : maisay24@hotmail.com

รัชช์นันท์ นววิชเดชาสิน

  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

– บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด (บธ.บ.)
– โทร. 093-5989291
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1509
– E-mail : x_mean1982@hotmail.com

ตรีภพ โตนตะหอม

  • นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

– สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
– โทร. 0848971934
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1515
– E-mail : 

ปิญาพร อาศน์สุวรรณ

  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี
โทร 092-3296962
เบอร์ภายใน 0-3272-0536 ต่อ 1514
E-mail : arpiyaporn2534@gmail.com

วิภาดา นิลเพชร

  • นักวิชาการศึกษา

– บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี (บธ.บ)
– โทร. 093-5922021
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1515
– E-mail : wipadaninphet@gmail.com

วัฒนชัย บัวพรม

  • นักวิชาการศึกษา

– ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.)
– โทร. 061-146-9293
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1515
– E-mail : ninetom0319A@gmail.com