อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

ผศ.ดร.ยุพา สะรุโณ

  • ประธานสาขาวิชาการบัญชี

– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ปร.ด.)
– Professional Doctoral Certificate (P.D.C.) Financial and Accounting of European International University
– โทร. 086-7823242
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1521
– E-mail : yupa_saruno@hotmail.com

ผศ.พรสิริ สุขผ่อง

– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชี (บธ.ม.)
– โทร. 089-4119422
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1516

ผศ. ลำใย มีเสน่ห์

– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การเงินและการธนาคาร (บธ.ม.)
– โทร. 086-
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1520
– E-mail : lamyai1212@hotmail.com

ดร.ธีร์วรา สุตัณฑวิบูลย์

– บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (บธ.ด.)
– โทร. 065-5099044
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1521
– E-mail : aj.theewara@gmail.com

อ.รุจิรา แสงแข

– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี (บธ.ม.)
– โทร. 083-0844585
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1515
– E-mail : rujira.pla@gmail.com