อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ

อ.ดร.ชลธิชา พันธ์สว่าง

  • ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ

– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยว และโรงแรม (ปร.ด.)
– โทร. 080-7503638
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1502
– E-mail : Miss_A-O-M@hotmail.com

อ.ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์

– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (ปร.ด.)
– โทร. 081-7211107
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1501
– E-mail : naksanee@gmail.com

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ แสนเมือง

– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาการท่องเที่ยว (ปร.ด.)
– โทร. 081-9863625
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1507
– E-mail : aphichet2006@hotmail.com

อ.ปัญจรัศมิ์ สามนเสน

– ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการโรงแรม และการท่องเที่ยว (ศศ.ม.)
– โทร. 081-9056193
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1509
– E-mail : Panjarat70@yahoo.com

อ.บุญงอกงาม เอี่ยมศรีปรั่ง

– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม (วท.ม.)
– โทร. 
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1509
– E-mail : 

อ.ดร. ณภัทร ญาโนภาส 方老师

– ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ  (ศศ.ม.) 
– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการการท่องเที่ยว (ปร.ด.)
– โทร. 081-4582916
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1509
– E-mail : Aj.napat@hotmail.com