อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุติรัตน์ เจริญสุข

  • ประธานสาขาวิชาการตลาด

– การศึกษามหาบัณฑิต สาขาธุรกิจศึกษา (กศ.ม.)
– โทร. 081-6899290
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1518
– E-mail : chutirat_cha@hotmail.com

ผศ.อัจฉรียา โชติกลาง

– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ (บธ.ม.)
– โทร. 089-9271389
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1509
– E-mail : atchareeya24@hotmail.com

อาจารย์ณัฐวดี สว่างงาม

– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ (บธ.ม.)
– โทร. 081-2932697
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1509
– E-mail : Nuttavadee_59@hotmail.com

อาจารย์ ดร.กุลยา อนุโลก

โทร. 081-6899290
เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1518
E-mail : kunlaya2511@gmail.com

อาจารย์เจนคณิต สุขสัมฤทธิ์

– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด (บธ.ม.)
– โทร. 090-9822808
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1509
– E-mail : janekanit.js@gmail.com

อ.ดร.ประภัสสร วิเศษประภา

– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการตลาด (ปร.ด.)
– โทร. 089-7876885
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1509
– E-mail : prapassorn.vis@gmail.com