อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

อาจารย์ ดร.พนารัตน์ แสงวิจิตร

  • ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปร.ด.)
– โทร. 
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1508
– E-mail : Panarat007@gmail.com

อ.วรลักษณ์ ทองประยูร

– ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ศศ.ม.)
– โทร. 081-4856869
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1518
– E-mail : PPWORALUK@gmail.com

อ.สุดารัตน์ เทียนน้อย

– คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอ.ม.)
– โทร. 081-4513308
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1508
– E-mail : sudarat_th@hotmail.com

อ.ภาคภูมิ พันธู์พิมานมาศ

– ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอ.ม.)
– โทร. 080-9983380
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1508
– E-mail : ajpoom.mcru@gmail.com

อ.เอกรวี  ครุฑางคะ

– คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  (คอ.ม.)
– โทร : 087-1698747
– เบอร์ภายใน : 1508
– E-mail : ekraweekhr@mcru.ac.th

อ.ดร.รัชนิดา รอดอิ้ว

087-6790517– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์
   และวิศวกรรม (ปร.ด.)
– โทร. 081-9056193
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1508
– E-mail : ratjanida_r@hotmail.com