อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ผศ.ดร. นงลักษณ์ เพิ่มชาติ

  • ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

– บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
– โทร. 089-4456688
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1500
– E-mail : paunluck@gmail.com

อาจารย์ อภิเชษฐ์ ขำเลิศ

– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (บธ.ม.)
– โทร. 085-356815
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1507
– E-mail : aphichet2006@hotmail.com

อาจารย์ ดร.ปิรันธ์ ชิณโชติ

– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ (ปร.ด.)
– โทร. 081-5639048
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1506
– E-mail : Thank_kub@hotmail.com

อ.วรันลดา หวังคุณธรรม

– การศึกษามหาบัณฑิต สาขาธุรกิจศึกษา (กศ.ม.)
– โทร. 089-7675767
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1518
– E-mail : BOONSRI@hotmail.com

อ.ดร.อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ

– ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ (ปร.ด.)
– โทร. 081-6557875
– เบอร์ภายใน. 0-3272-0536 ต่อ 1507
– E-mail : apiluckt.mns@gmail.com